«Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών» – Πιλοτική Δράση Εκδήλωση ενδιαφέροντος των ΓΕΛ έως την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 πμ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 222256/Δ2/18-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Το Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καλεί Γενικά Λύκεια να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική δράση: «Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών», η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά το σχολικό έτος 2017-2018, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται παρακάτω.

Βασική επιδίωξη της δράσης αποτελεί η αλληλεπίδραση σχολείων και βιβλιοθηκών με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργού εμπλοκής των εκπαιδευτικών και των μαθητών και μαθητριών στην εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών, μέσω της οποίας θα υποστηριχθούν, θα καλλιεργηθούν και θα αναδειχθούν:

  • η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών και η ανάδειξη καλών πρακτικών μεταξύ σχολείων και βιβλιοθηκών,
  • η ενθάρρυνση των μαθητών να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία,
  • η υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών,
  • η ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και η υποστήριξη των προσπαθειών εκπαιδευτικών και μαθητών,
  • η ενίσχυση διαρκούς διαλόγου μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας.

Στην παρούσα δράση θα συμμετέχουν συνολικά 14 βιβλιοθήκες οι οποίες εξέφρασαν εγγράφως την επιθυμία τους να συμμετέχουν

Στο ανωτέρω πλαίσιο, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018, θα επιλεγούν για την πιλοτική δράση 14 Γενικά Λύκεια (και θα καταρτισθεί και αλφαβητικός κατάλογος αναπληρωματικών), τα οποία θα υποστηριχθούν στην εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών από τις 14 βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στη δράση. Κάθε βιβλιοθήκη θα συνεργαστεί με ένα σχολείο της περιοχής της.

{….}

Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο εκπαιδευτικό για τις διαδικασίες κατανομής των Δημιουργικών Εργασιών στο σχολείο τους, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (https://iep.edu.gr/services/libraries/). Κάθε σχολείο θα υποβάλει μία αίτηση στην οποία θα αναφέρεται ο ενδιαφερόμενος ή οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καθώς και η τάξη, ο πυλώνας και το μάθημα στο οποίο θα εκπονηθεί η Δημιουργική Εργασία. Η είσοδος των σχολείων γίνεται με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 πρωινή.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12-1-2018

Σύμφωνα με το 3808/Δ2/10-1-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, «η ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων των Γενικών Λυκείων για τη συμμετοχή στην πιλοτική δράση: «Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών» (αρ. πρωτ. 222256/Δ2/18-12-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00.»

Share and Enjoy !
Shares