Εξετάσεις μαθητών ΕΠΑΛ που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) Υποβολή αιτήσεων από τις 18 Μαΐου 2021 έως και τις 21 Μαΐου 2021

Έγγραφο Φ13α/54789/Δ4/18-5-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Υπενθυμίζουμε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ της χώρας το δικαίωμα συμμετοχής από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και στην ειδική εξεταστική Ιουνίου κάθε σχολικού έτους, με σκοπό την εγγραφή στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης ή τη μετεγγραφή στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑΛ, μαθητών των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019) και της Φ4/53112/Δ4 (ΦΕΚ 1766/Β/08-05-2020) ΥΑ, όπως οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται και στην ορθή επανάληψη της Φ13α/61017/Δ4/22-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΣΧ46ΜΤΛΗ-6Α5) εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ.

Σε ό,τι δε αφορά στη διαδικασία αιτήσεων, κατανομής και συμμετοχής στις εν λόγω εξετάσεις, αυτή παραμένει όπως περιγράφεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο (Φ13α/61017/Δ4/22-05-2020, ΑΔΑ: ΩΦΣΧ46ΜΤΛΗ-6Α5) και το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων μαθητών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται από τις 18 Μαΐου 2021 έως και τις 21 Μαΐου 2021.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ισχύει παράλληλα η Φ13α/72054/Δ4/11-06-2020 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ και τα συνημμένα σε αυτή μόνο κατά το μέρος που αφορά στους μαθητές των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019) και στην οποία περιγράφεται η διαδικασία έκδοσης Βεβαιώσεων στους συμμετέχοντες στις εξετάσεις των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις άνωθεν διατάξεις με επισυναπτόμενα υποδείγματα Βεβαιώσεων της εν λόγω κατηγορίας μαθητών ΕΠΑΛ.

Διαβάστε το έγγραφο

Τα υποδείγματα της Φ13α/72054/Δ4/11-06-2020 εγκυκλίου:

1) Βεβαίωση του ν. 4610/2019 (επιτυχούς συμμετοχής)

2) Βεβαίωση του ν. 4610/2019 (μη επιτυχούς συμμετοχής)

3) Βεβαίωση της ΠΝΠ 13-04-2020 (ΦΕΚ 84/Α/2020)(επιτυχούς συμμετοχής)

4) Βεβαίωση της ΠΝΠ 13-04-2020 (ΦΕΚ 84/Α/2020) (μη επιτυχούς συμμετοχής)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο