Εξετάσεις μαθητών ΕΠΑΛ που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) Υποβολή αιτήσεων από τις 11 Μαΐου 2022 έως και τις 17 Μαΐου 2022

Έγγραφο Φ13α/52884/Δ4/11-05-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Υπενθυμίζουμε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα ΕΠΑ.Λ. της χώρας το δικαίωμα συμμετοχής από το σχoλικό έτος 2019-2020 και εφεξής στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και στην ειδική εξεταστική Ιουνίου κάθε σχολικού έτους, με σκοπό την εγγραφή στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης ή τη μετεγγραφή στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑΛ, μαθητών των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019), όπως οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται και στην ορθή επανάληψη της Φ13α/61017/Δ4/22-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΣΧ46ΜΤΛΗ-6Α5) εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ.

Σε ό,τι δε αφορά στη διαδικασία αιτήσεων, κατανομής και συμμετοχής στις εν λόγω εξετάσεις, αυτή παραμένει όπως περιγράφεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο (Φ13α/61017/Δ4/22-05-2020, ΑΔΑ: ΩΦΣΧ46ΜΤΛΗ-6Α5) και το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων μαθητών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται για το σχολικό έτος 2021-2022, από τις 11 Μαΐου 2022 έως και τις 17 Μαΐου 2022.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ισχύει παράλληλα η Φ13α/72054/Δ4/11-06-2020 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ και τα συνημμένα σε αυτή, μόνο κατά το μέρος που αφορά στους μαθητές των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019) και στην οποία περιγράφεται η διαδικασία έκδοσης Βεβαιώσεων στους συμμετέχοντες στις εξετάσεις των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις άνωθεν διατάξεις, με επισυναπτόμενα υποδείγματα Βεβαιώσεων της εν λόγω κατηγορίας μαθητών ΕΠΑΛ.

Διαβάστε το έγγραφο

Τα υποδείγματα της Φ13α/72054/Δ4/11-06-2020 εγκυκλίου:

1) Βεβαίωση του ν. 4610/2019 (επιτυχούς συμμετοχής)

2) Βεβαίωση του ν. 4610/2019 (μη επιτυχούς συμμετοχής)

3) Βεβαίωση της ΠΝΠ 13-04-2020 (ΦΕΚ 84/Α/2020)(επιτυχούς συμμετοχής)

4) Βεβαίωση της ΠΝΠ 13-04-2020 (ΦΕΚ 84/Α/2020) (μη επιτυχούς συμμετοχής)


Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις παραπάνω εξετάσεις

Σύμφωνα με το ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019) δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και στην ειδική εξεταστική Ιουνίου του σχολικού έτους 2021-2022 με σκοπό την εγγραφή στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης ή τη μετεγγραφή στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν:

1) Μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019 οι οποίοι δεν προήχθησαν στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 και έχουν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά καθορίζονται με την Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 (ΦΕΚ 1675/Β/14-05-2019) ΥΑ του ΥΠΑΙΘ (Άρθρο 151, παρ. 2γ, περ. ββ)

2) Μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019 των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής. (Άρθρο 151, παρ. 2δ)

3) Μαθητές οι οποίοι είχαν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 και:
α) δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους ή
β) είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 ή
γ) δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 ή
δ) είχαν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα όπως αυτά καθορίζονται με την Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 (ΦΕΚ 1675/Β/14-05-2019) ΥΑ του ΥΠΑΙΘ και δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους. (Άρθρο 151, παρ. 4α)

4) Μαθητές εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 3475/2006 οι οποίοι:
α) είχαν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ή
β) είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη ή
γ) δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη
και είχαν δικαίωμα εγγραφής στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης του ν. 4386/2016, σύμφωνα με το Παράρτημα I του άρθρου 36 της 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-05-2019) ΥΑ (Άρθρο 151, παρ. 4γ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο