Εξάμηνη παράταση θητείας για τις υπό κατάργηση δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.351.1/22/141872/Ε3/3-9-2018 (ΦΕΚ 3813/Β/4-9-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Έχοντας υπόψη: ……………….

Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την 1-9-2018 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 για την παύση λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, καθώς και για την έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ και των ΚΕΣΥ.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ


Τι αναφέρει η παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 :

«10. Η παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ και των ΚΕΣΥ πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η.9.2018 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕΚΕΣ, των Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.»

Ποιες είναι οι υπό κατάργηση δομές της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4547/2018:

«2. Καταργούνται οι εξής υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) της παρ. 4 του άρθρου 49 του πδ 18/2018,
β) τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) της παρ. 6 του άρθρου 49 του πδ 18/2018,
γ) οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (ΣΣΝ) της παρ. 11 του άρθρου 52 του πδ 18/2018,
δ) τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ) και τα Κέντρα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) της παρ. 12 του άρθρου 52 του πδ 18/2018,
ε) τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ), της παρ. 10 του άρθρου 52 του πδ 18/2018,
στ) τα Τμήματα Ε’ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΣΤ’ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Αυτοτελών Διευθύνσεων Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των περιπτώσεων ε’ και στ’ της παρ. 2 του άρθρου 50 του πδ 18/2018.»

Share and Enjoy !
Shares