Απόφαση εξαίρεσης εκπαιδευτικών από τη διαθεσιμότητα

Απόφαση 34804/Δ2/10-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΑ9-ΣΚΨ) του Υπουργείου Παιδείας

Εξαιρούνται  αναδρομικά από 22 Ιουλίου 2013 από τη διαθεσιμότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ΄  του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α)» επιπλέον οι παρακάτω εκπαιδευτικοί που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα ανά περίπτωση ως ακολούθως:

Διαβάστε την υπουργική απόφαση

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο