Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «2nd Survey of Schools: Information and Communication Technologies (ICT) in Education»


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.15/49445/61315/Δ1/18-4-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΠΕΘ εγκρίνει τη διεξαγωγή της έρευνας με τίτλο «2nd Survey of Schools: Information and Communication Technologies (ICT) in Education», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Η έρευνα υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως θέμα «2nd Survey of Schools: Information and Communication Technologies (ICT) in Education». Η εν λόγω έρευνα διεξάγεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Ισλανδία, Νορβηγία και Τουρκία και αποτελεί συνέχεια της 1ης που πραγματοποιήθηκε το 2012 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, σκοπός της εν λόγω έρευνας είναι:

  • Η συλλογή πληροφοριών για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα σχολεία,
  • Η καταγραφή της προόδου που σημειώθηκε στη χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία μετά το 2012,
  • Η συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δύο ερευνών,

και απευθύνεται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Η έρευνα θα διεξαχθεί διαδικτυακά. Στην εν λόγω έρευνα, θα συμμετέχουν 400 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα (100 από κάθε εκπαιδευτική δομή: Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) τα οποία θα επιλεγούν τυχαία. Από κάθε σχολείο θα συμμετέχουν: ο Διευθυντής του σχολείου, εκπαιδευτικοί, μαθητές, και γονείς των μαθητών. Συγκεκριμένα, αρχικά αποστέλλεται πρόσκληση συμμετοχής στην εν λόγω έρευνα στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και σε περίπτωση που ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου συμφωνεί να συμμετάσχει στην έρευνα, δηλώνει συμμετοχή. Ακολούθως, ένας εκπαιδευτικός του σχολείου ορίζεται ως συντονιστής του σχολείου για την έρευνα από τον Διευθυντή, ο οποίος θα υποστηρίξει τη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας στη σχολική μονάδα. Συγκεκριμένα, σε κάθε σχολείο που συμμετέχει στην έρευνα, θα επιλεγεί τυχαία μία τάξη, η οποία θα συμμετέχει σε αυτή. Αντίστοιχα, μεταξύ των διδασκόντων εκπαιδευτικών (αν είναι πολλοί), το σύστημα θα επιλέξει εκείνους που θα πρέπει να συμμετάσχουν στην έρευνα μέσω ενός αλγόριθμου. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, θα ζητηθούν από τον συντονιστή εκπαιδευτικό η(οι) διεύθυνση(εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του(των) επιλεγμένου(ων) εκπαιδευτικού(ών) και οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν αυτόματα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον σύνδεσμο για το ερωτηματολόγιο, ώστε να μπορέσουν να το συμπληρώσουν. Όσον αφορά τους μαθητές, η έρευνα θα πρέπει να υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του σχολείου, σε τάξη που να είναι εξοπλισμένη με επαρκή αριθμό υπολογιστών, ώστε να συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο σε ξεχωριστό υπολογιστή ο κάθε μαθητής. Ο κάθε υπολογιστής θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο για να μπορεί ο μαθητής να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο μέσω μοναδικού διαδικτυακού συνδέσμου (έναν για κάθε μαθητή). Επισημαίνεται η υποχρεωτική παρουσία του συντονιστή εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου στην τάξη από τους μαθητές.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος ορίζεται ως συντονιστής του σχολείου, περιλαμβάνει την υποστήριξη για τα ακόλουθα:
– Συντονισμό της διαχείρισης της έρευνας για μαθητές από την(τις) επιλεγμένη(ες) τάξη(εις)
– Συντονισμό της διαχείρισης της έρευνας για γονείς από την(τις) επιλεγμένη(ες) τάξη(εις)
– Υπενθύμιση στους επιλεγμένους εκπαιδευτικούς τάξεων που δεν έχουν συμπληρώσει την έρευνα να το κάνουν.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares