Έρευνα χαρτογράφησης και διερεύνησης στάσεων και αναγκών στη δευτεροβάθμια ειδική επαγγελματική εκπαίδευση


άκουσε το άρθρο

Το ΥΣ/Δ3/4-3-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης στον χώρο της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προγραμματισμού δράσεων, η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, συνέταξε το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο για να διερευνήσει τις στάσεις, τις απόψεις και τις ανάγκες των διευθυντών και του συλλόγου προσωπικού (εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού βοηθητικού προσωπικού) που εργάζονται στις αντίστοιχες δομές.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο επιχειρεί να ανιχνεύσει ζητήματα που αφορούν : α) τις υπάρχουσες κτηριακές εγκαταστάσεις και υλικοτεχνικές υποδομές των σχολείων, β) τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα καθώς και τα σχολικά εγχειρίδια που αξιοποιούνται στη διδασκαλία, γ) την πρακτική άσκηση, δ) το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ε) την επιμόρφωση του προσωπικού και στ) τις διαθέσιμες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπεί, αφενός, να χαρτογραφήσει τις υπάρχουσες συνθήκες και τις δυσκολίες και, αφετέρου, να αφουγκραστεί τις προτάσεις του ίδιου του προσωπικού που εργάζεται στα εν λόγω σχολικά πλαίσια, σε επίπεδο συλλογικό, προτείνουμε η απάντηση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου να αποτελέσει καρπό συνεργατικής προσπάθειας των μελών του προσωπικού κάθε δομής ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, ΤΕΕ Α’ & Β βαθμίδας, ΕΕΕΕΚ).

Σε αυτό το πλαίσιο, παροτρύνουμε τους αντίστοιχους συλλόγους προσωπικού να μας εκθέσουν, μέσω του ερωτηματολογίου, την ισχύουσα κατάσταση καθώς και τα προβλήματα και τις προτάσεις τους για την περαιτέρω βελτίωση της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Παρακαλούμε οι απαντήσεις που θα δοθούν να είναι συνοπτικές και να αποτυπώνουν τη συνισταμένη των απόψεων όλων των εμπλεκομένων. Στις ερωτήσεις που οι απόψεις των μελών των συλλόγων εκ των πραγμάτων παρουσιάζουν ανομοιογένεια, προτείνουμε να αποτυπωθούν και να αναδειχθούν οι κυρίαρχες τάσεις.

Τα ερωτηματολόγια είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν σε ομαδική βάση από κάθε σύλλογο.

Διαβάστε το έγγραφο

Το ερωτηματολόγιο

Share and Enjoy !
Shares