Επίσημο Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων του Υπουργείου Μεταφορών Καταργούνται οι σχετικές βεβαιώσεις για τα οδοιπορικά από τις τεχνικές υπηρεσίες των αιρετών Περιφερειών

Απόφαση ΔΟΥ/ο/1860/31-3-2017 (ΦΕΚ 1638/Β/15-5-2017) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Η πρόσβαση στο εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (web GIS) στην οποία απεικονίζονται πληροφορίες για τη χιλιομέτρηση. O χρήστης μέσω της εφαρμογής αυτής μπορεί να καλεί μια διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία απαντά σε ερωτήματα χιλιομέτρησης μεταξύ δύο σημείων (αφετηρία – προορισμός).

Η υπολογιζόμενη διαδρομή καθώς και τα σημεία αφέτηρίας/προορισμού απεικονίζονται σε απόσπασμα χάρτη με κατάλληλα σύμβολα. Το αποτέλεσμα της δρομολόγησης είναι παράλληλα διαθέσιμο για αποθήκευση σε ψηφιακό έγγραφο μορφότυπου PDF επί του οποίου, πέραν των εισαγωγικών στοιχείων και των αποτελεσμάτων της δρομολόγησης, αναγράφονται η ημερομηνία και ο μοναδικός αύξων αριθμός ταυτοποίησης του εγγράφου/εντύπου καθώς και τα στοιχεία του χρήστη που πραγματοποίησε την ενέργεια.

Τα παραπάνω στοιχεία του ψηφιακού εγγράφου διατηρούνται στη διαδικτυακή εφαρμογή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή τους για την επαλήθευση της γνησιότητας του εγγράφου/εντύπου, όπως αυτό εκδίδεται από το Σύστημα. Ο χρήστης δύναται να ανακτήσει μέσω του Συστήματος τα εν λόγω στοιχεία με εισαγωγή του αύξοντα αριθμού του αιτήματος και της ημερομηνίας έκδοσής του.

Οι απλοί χρήστες μπορεί να είναι υπάλληλοι Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων καθώς και Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να υπολογίσουν οδικές αποστάσεις και να απεικονίσουν διαδρομές εκδίδοντας παράλληλα την αντίστοιχη απόδειξη της διανυόμενης απόστασης. Η πρόσβασή τους στο Σύστημα πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής και δεν απαιτεί ειδικές διαδικασίες εγγραφής και ταυτοποίησης.

Το εν λόγω διαδραστικό εργαλείο βρίσκεται στην διεύθυνση : https://kmd.ggde.gr.

Διαβάστε την ΥΑ

Το manual της εφαρμογής