Επιμορφωτικά Προγράμματα για Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής και Γενικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων και Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 16897/Γ6/6-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Επιμόρφωση Πολλαπλασιαστών (Σύμβουλοι Ειδικής και Γενικής Αγωγής Διαφόρων Ειδικοτήτων) και Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών και Ψηφιοποίηση Εργαλείων», προβλέπεται να υλοποιήσει τις εξής Δράσεις:

Διαβάστε την εγκύκλιο

 

Share and Enjoy !
Shares