Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α και Β φάσης στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»


άκουσε το άρθρο

Έγγραφα 2047/13-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΧ9-7ΩΞ) και 2048/13-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΧ9-ΞΛΗ) του Υπουργείου Παιδείας

Η επιμόρφωση Α’ και Β’ φάσης για το σχολ. έτος 2013-2014 θα είναι διάρκειας πέντε (05) ημερών και τριάντα πέντε (35) διδακτικών ωρών. Οι ακριβείς ημερομηνίες των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα γνωστοποιηθούν από το αρμόδιο ΠΕΚ.

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η συμμετοχή και παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της Α’ και Β’ φάσης επιμόρφωσης για το σχολ. έτος 2013-2014 είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους ενιαίους πίνακες Γενικής Αγωγής και προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής.

Οι επιμορφούμενοι θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Π.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του νομού στον οποίο έχουν τοποθετηθεί.

Διαβάστε το 2047/13-2-2014 έγγραφο που απευθύνεται στα ΠΕΚ

Διαβάστε το 2048/13-2-2014 έγγραφο

Διαβάστε την 10587/03-12-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 3347/Β/2012) ΥΑ

Διαβάστε την 1293/27-01-2014 ΥΑ (ΦΕΚ  156/Β/2014) ΥΑ

Διαβάστε τον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του (Απόφαση 620/21-1-2014, ΑΔΑ:ΒΙΨΨ9-ΚΗΔ)

Σχετικά με το θέμα, το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε, με mail του, τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

  1. Η Επιμόρφωση Α’ και Β’ φάσης  (35 ώρες) η οποία θα πραγματοποιηθεί  στα ΠΕΚ αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν προσληφθεί για παράλληλη στήριξη στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των ΑΠ 1,2 και 3 και είναι υποχρεωτική για όσους έχουν προσληφθεί από τους ενιαίους πίνακες γενικής αγωγής και προαιρετική για όσους αναπληρωτές έχουν προσληφθεί από τους πίνακες ειδικής αγωγής. Όσοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί την παρακολούθησαν το σχολικό έτος 2012-13 δεν θα την παρακολουθήσουν ξανά το σχολικό έτος 2013-14 καθώς αυτή η επιμόρφωση παρέχεται μία φορά.
  2. Δεν αφορά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έχουν προσληφθεί και έχουν τοποθετηθεί σε τμήματα ένταξης και ειδικά σχολεία  στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» καθώς είναι άλλη πράξη και θα θεωρηθεί μη επιλέξιμη δαπάνη.
  3. Δεν αφορά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του τακτικού προϋπολογισμού.
  4. Δεν αφορά τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  5. Δεν αφορά τους αναπληρωτές του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).
  6. Δεν σχετίζεται με την εισαγωγική επιμόρφωση των ΠΕΚ καθώς αφορά αποκλειστικά την παράλληλη στήριξη.