Επιμόρφωση αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής 2014-2015 που προσλήφθηκαν μέσω ΕΣΠΑ

Εγκύκλιος 10803/3-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΘ989-ΡΔΞ) του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 10245/11-11-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 3079/Β) το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων της επιμόρφωσης Α’ και Β΄ φάσης για το σχολ. έτος 2014-2015 παραμένει ίδιο με το επιμορφωτικό πρόγραμμα του σχολ. έτους 2013-2014 και έχει ως εξής:

…………………………………………………

Η Επιμόρφωση Α’ και Β’ φάσης θα πραγματοποιηθεί στα ΠΕΚ και στα εξακτινωμένα τμήματά τους και θα είναι διάρκειας τριάντα πέντε (35) διδακτικών ωρών. Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί σε μη εργάσιμες ώρες ή και ημέρες έτσι ώστε οι μαθητές να μη μένουν χωρίς εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της επιμόρφωσης.

Ως εκ τούτου μόνο ΠΕΚ αστικών κέντρων δύναται να διοργανώσουν επιμορφωτικό πρόγραμμα σε εργάσιμες ημέρες και μόνο σε μη εργάσιμες ώρες χωρίς απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα, οι οποίοι θα εργάζονται κανονικά στις σχολικές τους μονάδες.
Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ1,2,3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Η συμμετοχή και παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της Α’ και Β’ φάσης επιμόρφωσης είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους ενιαίους πίνακες Γενικής Αγωγής και προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής.
Όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την Α’ και Β’ Φάση Επιμόρφωσης κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 δεν θα παρακολουθήσουν την Α’ και Β’ Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Εξαιρούνται εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν την Α’ και Β’ φάση επιμόρφωσης το σχολικό έτος 2013-2014 και δεν έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης λόγω απουσιών, οπότε δύνανται να παρακολουθήσουν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 τις ώρες που υπολείπονται από την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησης.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο