Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών των Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Σε ποιες περιπτώσεις απαλλάσσεται από τις εφημερίες


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 113262/Δ2/13-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Η επιλογή ΥΣΕΦΕ γίνεται σε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2 που ακολουθεί, ο σύλλογος προτείνει έναν εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στη σχολική μονάδα, ως Υπεύθυνο για το Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ) που χρησιμοποιεί η σχολική μονάδα και στο οποίο μπορούν να υλοποιηθούν εργαστηριακές δραστηριότητες στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και της Γεωλογίας – Γεωγραφίας.

Επισημαίνεται ότι η πρόταση του συλλόγου αφορά κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών ως πρώτη ανάθεση, για μεν τα Γυμνάσια και τα ΓΕΛ σύμφωνα με την 85980/Δ2/03-07-2020 ΥΑ (Β΄ 2737), όπως τροποποιήθηκε με την 97911/Δ2/23-07-2020 ΥΑ (Β΄ 3215), συμπληρώθηκε με 94222/Δ2/29-07-2021 ΥΑ (Β΄ 3782) και ισχύει, για δε τα ΕΠΑΛ σύμφωνα με την Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 ΥΑ (Β΄ 1664), όπως τροποποιήθηκε με τις Φ22/107970/Δ4/28-06-2018 ΥΑ (Β΄ 2637), Φ22/105626/Δ4/01-07-2019 ΥΑ (Β΄ 2779), Φ22/18418/Δ4/07-02-2020 ΥΑ (Β΄ 453), Φ22/110010/Δ4/25-02-2020 ΥΑ (Β΄ 3609) και ισχύει.

Η πρόταση του συλλόγου για τον ΥΣΕΦΕ διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα.

Ο Προϊστάμενος της οικείας ΔΔΕ με απόφασή του ορίζει τον ΥΣΕΦΕ, η θητεία του οποίου διαρκεί ένα σχολικό έτος, εάν είναι μόνιμος εκπαιδευτικός. Εάν ο ΥΣΕΦΕ είναι αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός, η θητεία του διαρκεί από τον ορισμό του ως ΥΣΕΦΕ μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Επισημαίνεται ότι ο ΥΣΕΦΕ αναλαμβάνει την ευθύνη του ΣΕΦΕ ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εξωδιδακτικών εργασιών από τον σύλλογο των διδασκόντων της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares