Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (YΣΕΠΕΗΥ) των Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 155535/Δ2/19-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

  1. Διαδικασία επιλογής ΥΣΕΠΕΗΥ

Η επιλογή ΥΣΕΠΕΗΥ γίνεται σε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2 που ακολουθεί, o σύλλογος προτείνει έναν εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Πληροφορικής στη σχολική μονάδα, ως Υπεύθυνο για το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ) που χρησιμοποιεί η σχολική μονάδα.

Επισημαίνεται ότι η πρόταση του συλλόγου αφορά κατά προτεραιότητα σε εκείνους τους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Πληροφορικής ως πρώτη ανάθεση, για μεν τα Γυμνάσια και τα ΓΕΛ σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 76099/Δ2 (ΦΕΚ 1704/Β/16-05-2018), για δε τα ΕΠΑΛ σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ22/75401/Δ4 (ΦΕΚ 1664/Β/15-05-2018).

Η πρόταση του συλλόγου για τον ΥΣΕΠΕΗΥ διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα.

Ο Προϊστάμενος της οικείας ΔΔΕ με απόφασή του ορίζει τον ΥΣΕΠΕΗΥ, η θητεία του οποίου διαρκεί ένα διδακτικό έτος, εάν είναι μόνιμος εκπαιδευτικός. Εάν ο ΥΣΕΠΕΗΥ είναι αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός, η θητεία του διαρκεί από τον ορισμό του ως ΥΣΕΠΕΗΥ μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

  1. Κριτήρια επιλογής ΥΣΕΠΕΗΥ
  2. Καθήκοντα ΥΣΕΠΕΗΥ
  3. Διευκρινίσεις επί του ορισμού ΥΣΕΠΕΗΥ

{……}

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares