Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (YΣΕΦΕ) των Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 155869/Δ2/19-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

  1. Διαδικασία επιλογής ΥΣΕΦΕ

Η επιλογή ΥΣΕΦΕ γίνεται σε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2 που ακολουθεί, ο σύλλογος προτείνει έναν εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στη σχολική μονάδα, ως Υπεύθυνο για το Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ) που χρησιμοποιεί η σχολική μονάδα και στο οποίο μπορούν να υλοποιηθούν εργαστηριακές δραστηριότητες στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και της Γεωλογίας – Γεωγραφίας.

Επισημαίνεται ότι η πρόταση του συλλόγου αφορά κατά προτεραιότητα σε εκείνους τους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών ως πρώτη ανάθεση, για μεν τα Γυμνάσια και τα ΓΕΛ σύμφωνα με την ΥΑ 76099/Δ2 (ΦΕΚ 1704/Β/16-05-2018), για δε τα ΕΠΑΛ σύμφωνα με την ΥΑ Φ22/75401/Δ4 (ΦΕΚ 1664/Β/15-05-2018).

Η πρόταση του συλλόγου για τον ΥΣΕΦΕ διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα.

Ο Προϊστάμενος της οικείας ΔΔΕ με απόφασή του ορίζει τον ΥΣΕΦΕ, η θητεία του οποίου διαρκεί ένα διδακτικό έτος, εάν είναι μόνιμος εκπαιδευτικός. Εάν ο ΥΣΕΦΕ είναι αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός, η θητεία του διαρκεί από τον ορισμό του ως ΥΣΕΦΕ, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

  1. Κριτήρια επιλογής ΥΣΕΦΕ
  2. Καθήκοντα ΥΣΕΦΕ
  3. Διευκρινίσεις επί του ορισμού ΥΣΕΦΕ

{……}

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares