Επιλογή διευθυντών στα σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα Υποβολή αιτήσεων από 26-6-2017 έως 28-6-2017

Εγκύκλιος 107038/Θ2/26-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΑ5Ξ4653ΠΣ-Ψ6Ι) του Υπουργείου Παιδείας

Α.ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Την πλήρωση με επιλογή δέκα θέσεων διευθυντών/ντριών για:
α) τα υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντα επτά (7) Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, και,
β) τα τρία (3) Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια,
της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,

Β.ΚΑΛΟΥΜΕ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόχους των νομίμων προσόντων, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών αρχόμενης την 26η Ιουνίου 2017, προκειμένου να καταταγούν στους, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του παραρτήματος της παρούσας, πίνακες υποψηφίων διευθυντών.

Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η προσκόμιση-αποστολή των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης έως και την επόμενη ημέρα μετά τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας.

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο