Επικαιροποίηση της απόφασης κατανομής των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας σε Ομάδες Εντάσσονται σε Ομάδες το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας και το ΕΚ Αμυνταίου

Απόφαση 251/28-01-2022 (ΑΔΑ: 6Θ9Τ46ΜΤΛΗ-4Γ5) της ΔΔΕ Φλώρινας

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας αποφασίζει

Α) Τροποποιεί την αριθμ. 7757/21-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΗ14653ΠΣ-ΘΝ8) απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, προσθέτοντας επιπλέον σχολικές μονάδες (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας, Εργαστηριακό Κέντρο Αμυνταίου) στις ήδη οριζόμενες από την απόφαση ομάδες σχολείων της περιοχής αρμοδιότητάς της, ως ακολούθως:

Β) Κατά τα λοιπά οριζόμενα στην αριθμ. 7757/21-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΗ14653ΠΣ-ΘΝ8) απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, όσον αφορά τις χαρακτηριζόμενες ως όμορες ομάδες σχολείων, δεν υφίσταται καμία μεταβολή, και παραμένουν ως ακολούθως:

  • Η 1η Ομάδα χαρακτηρίζεται ως όμορη με την 2η Ομάδα.
  • Η 2η Ομάδα χαρακτηρίζεται ως όμορη με την 1η και την 3η Ομάδα.
  • Η 3η Ομάδα χαρακτηρίζεται ως όμορη με την 2η Ομάδα.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο