Επικαιροποίηση στοιχείων των ΣΜΕΑΕ στο mySchool Μέχρι την Πέμπτη 1-2-2018


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 14200/Δ3/26-1-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών (ΣΣ 149084/ΓΔ4/8-9-2017 και 4424/Δ3/11/01/2017 εγκύκλιοι του ΥΠΠΕΘ) καλούνται οι Διευθυντές των ΣΜΕΑΕ, μέχρι την Πέμπτη 1-2-2018, να καταχωρήσουν και επικαιροποιήσουν τα πεδία των στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool και οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των καταχωρήσεων μέχρι την Δευτέρα 5-2-2018, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι :

1.Οι Διευθυντές των Ειδικών Δημοτικών και οι Προϊστάμενες των Ειδικών Νηπιαγωγείων καλούνται να: α) ενημερώσουν το πεδίο «Λειτουργικότητα» της Καρτέλας «Ο φορέας μου» με τον πραγματικό αριθμό των Τμημάτων που λειτουργούν στη Σχολική τους Μονάδα, ανεξαρτήτως του αριθμού των Τμημάτων που έχουν δημιουργήσει στο ΠΣ myschool (Νηπιαγωγεία : Ειδικής Αγωγής Πρωινό (8-12) Νηπιαγωγείου, Δημοτικά Σχολεία: Γενικής Παιδείας Ειδικής Αγωγής) και β) ενεργοποιήσουν την επιλογή λειτουργία ή αναστολή λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος αναλόγως αν λειτουργεί ή όχι ολοήμερο πρόγραμμα.

2.Οι Διευθυντές των ΣΜΕΑΕ ΠΕ & ΔΕ να προβούν στην πλήρη αποτύπωση των στοιχείων των φακέλων των μαθητών, όπως και στη δημιουργία τμημάτων και Συνδιδασκαλιών, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στον πραγματικό αριθμό των λειτουργούντων Τμημάτων της μονάδας τους, ακόμα και αν δεν αποτυπώνεται πλήρως το ωράριο των Εκπαιδευτικών, όπως στην περίπτωση των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Λυκείων όπου δεν μπορεί να δημιουργηθούν τα τμήματα εργαστηρίων.

3.Οι Διευθυντές των ΣΜΕΑΕ ΠΕ & ΔΕ να προβούν στην κάλυψη του Υποχρεωτικού Διδακτικού Ωραρίου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) με χρήση της επιλογής “ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ / ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.” στην κατηγορία Συμπλήρωση στις “Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου” (εντός της Καρτέλας Τοποθέτησης).

4.Οι Διευθυντές των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, στην περίπτωση της μη πλήρους αποτύπωσης του ωραρίου του Εκπαιδευτικού Προσωπικού από τις Αναθέσεις Μαθημάτων στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια/Λύκεια σε τάξεις πέραν της Α’, θα πρέπει να προβούν στη συμπλήρωση ωραρίου χρησιμοποιώντας την επιλογή «Αναθέσεις σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια/Λύκεια σε Τάξεις πέραν της Α’» στην κατηγορία Συμπλήρωση στις “Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου” (εντός της Καρτέλας Τοποθέτησης).

5.Τέλος, οι Διευθυντές των ΣΜΕΑΕ καλούνται, να πραγματοποιούν όλες τις ενέργειες της εκπαιδευτικής διαδικασίας (πχ άδειες Εκπαιδευτικών, απουσίες και μετεγγραφές Μαθητών, έκδοση Βεβαιώσεων και Τίτλων Σπουδών, κτλ) μέσα από το ΠΣ myschool.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares