Επικαιροποίηση στοιχείων των σχολικών μονάδων στο MySchool μέχρι τις 18 Ιουνίου 2021 Είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων από το ΥΠΑΙΘ

Έγγραφο Φ 478.6/106/68554/Α2/11-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο υποβολής νέων δράσεων αναβάθμισης υποδομών της εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες προμηθειών του Υ.ΠΑΙ.Θ συλλέγουν δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας και σε εργαστήρια των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής στις σχολικές μονάδες της επικράτειας.

Από τα ανωτέρω προκύπτει η αναγκαιότητα επικαιροποίησης των ζητούμενων στοιχείων που διαθέτει το πληροφοριακό σύστημα myschool για τις σχολικές μονάδες και πιο συγκεκριμένα:

  • στην ορθή ενημέρωση των χώρων/αιθουσών
  • στην επικαιροποίηση των τμημάτων διδασκαλίας της σχολικής μονάδας, καθώς και στη συσχέτιση του κάθε τμήματος, με τον χώρο/αίθουσα που χρησιμοποιείται, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες όπως προβούν και σε επιβεβαίωση δεδομένων.

Η παραπάνω ενημέρωση/επικαιροποίηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.

Επισημαίνεται πως για την αναβάθμιση (π.χ. προμήθεια διαδραστικών συστημάτων) του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, τα στοιχεία των οποίων έχουν επικαιροποιηθεί και ορθά συμπληρωθεί στο myschool εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη παρούσα.

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο