Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο 95% επί του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

Κοινή απόφαση ΦΒ7/121875/Κ3/28-09-2021 (ΦΕΚ 4531/Β/01-10-2021, ΑΔΑ: 625046ΜΤΛΗ-Χ6Π)

  1. Το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
  2. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 27,59€ για τους μαθητευόμενους ή, όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

[…]

Τα θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίζονται με Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ. Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

[…]

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ στη Διαύγεια

Η 67/2021 (με αρ. πρωτ. 522233/Σ.876/15-12-2021, ΑΔΑ: ΩΖΓΓ46ΜΑΠΣ-ΙΘΩ) εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ με θέμα : «Ασφάλιση των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων  του ν. 4763/2020»

Επισκέψεις: 36

Μετάβαση στο περιεχόμενο