Επανυποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων αναπληρωτών – ωρομισθίων για το 2015-2016 Από την Πέμπτη 03-09-2015 έως και την Παρασκευή 11-09-2015


άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με mail που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μετά τη δημοσίευση των υπουργικών αποφάσεων :

Α) 132812/E2/25-8-2015 (ΦΕΚ 1842/Β/26-8-2015, ΑΔΑ: 6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α) με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010)»,
Β) 132811/E1/25-8-2015 (ΦΕΚ 1844/Β/26-8-2015, ΑΔΑ: 7ΓΖΩ465ΦΘ3-Ι6Χ) με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2015−2016» και
Γ) 132815/E2/25-8-2015 (ΦΕΚ 1843/Β/26-8-2015, ΑΔΑ: 6ΕΙ5465ΦΘ3-Ξ93) με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2, 3 & 4 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α).β) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2015-2016»

και μετά την 40/2015 Γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η – κατ’ εξαίρεση – διενέργεια προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των προπαρασκευαστικών ενεργειών/πράξεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτών

Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές για το 2015-2016 να επανυποβάλλουν την αίτησή τους. Η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Πέμπτη 03-09-2015 έως και την Παρασκευή 11-09-2015.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Οι («αρχικές») αιτήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών εκπ/κών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις εγκυκλίους υπ’ αριθ. α) 119392/Ε2/24-7-2015 (ΑΔΑ: 69Ε3465ΦΘ3-Ε9Ι) με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010).» β) 128727/Ε1/12-08-2015 (ΑΔΑ: 6ΛΔΡ465ΦΘ3-ΓΧ6) με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ  σχολ. έτους 2015-2016» και γ) 125082/E2/04-08-2015 (ΑΔΑ: Ψ1Ξ8465ΦΘ3-ΥΤ8) με θέμα «α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2, 3 & 4 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α). β) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2015-2016.»  δεν ισχύουν και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση (με τις σχετικές εγκυκλίους) για ένταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016 πριν από την έκδοση των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση από τις 03-09-2015 έως τις 11-09-2015.

Για τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας: α) δεν απαιτείται η εκ νέου κατάθεση ήδη προσκομισθέντων δικαιολογητικών, β) έχει διαμορφωθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) προκειμένου να καθίσταται εφικτή η ενεργοποίηση του συνόλου των επιλογών της προϋφιστάμενης «αρχικής» αίτησης του κάθε υποψηφίου με την επιλογή ενός και μόνο κουμπιού (βλ. παρακάτω), χωρίς να υφίσταται υποχρέωση περί υποβολής της αίτησης αποκλειστικά στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης που είχε υποβληθεί η «αρχική» αίτηση στο Ο.Π.ΣΥ.Δ..

Ειδικότερα για την καταχώριση στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., σας αναφέρουμε ότι οι υποβληθείσες με τις ανωτέρω εγκυκλίους αιτήσεις εμφανίζονται ως Απενεργοποιημένες (Κατάσταση Απενεργοποιημένη) στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.. Καταρχάς, επιλέγοντας το κουμπί Επανυποβολή υποβάλλεται η αίτηση του εκπαιδευτικού με τις επιλογές του εκπαιδευτικού όπως είχαν υποβληθεί με την αίτηση της προηγούμενης – ανάλογης – διαδικασίας, ενώ (κατόπιν της Επανυποβολής) επιλέγοντας το κουμπί Ενημέρωση μπορεί να τροποποιηθεί η υποβληθείσα αίτηση κατά τα γνωστά. Κάθε αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου της ημέρας υποβολής της. Είναι, δε, σαφές ότι δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και σε εκπαιδευτικούς που δεν είχαν υποβάλει αίτηση με την προηγούμενη – ανάλογη – διαδικασία.

Share and Enjoy !
Shares