Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οργανικών θέσεων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 82092/Ε2/22-5-2015 (ΦΕΚ 945/Β/26-5-2015, ΑΔΑ:ΩΠΚΩ465ΦΘ3-ΙΟΩ) του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 18 Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015), οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων, επανασυστήνονται από 11-05-2015.
Πρόκειται για τους κατηργημένους κλάδους Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ_ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ_ΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares