Επαναπροκήρυξη θέσεων για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος εκπαιδευτικών – πρεσβευτών «eTwinning» Υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και για μια κενή θέση της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 147420/Η1/28-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΘΖ46ΜΤΛΗ-Ρ2Θ) του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning», ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης (Ε.Ο.Υ.) eTwinning επαναπροκηρύσσει την κάλυψη εννέα (9) θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων «eTwinning», για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31-12-2023 στις περιοχές ευθύνης για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 120285/Η1/03.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΓΨΜ46ΜΤΛΗ-ΦΨ1) «Πρόσκληση για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού Σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών-πρεσβευτών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning» για το 2022-2023» του ΥΠΑΙΘ.

Οι πρεσβευτές της δράσης «eTwinning» έχουν ρόλο επιμορφωτικό, συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και υποστηρικτικό προς την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής ευθύνης τους. Πιο συγκεκριμένα, οι πρεσβευτές έχουν τα κάτωθι καθήκοντα-αρμοδιότητες:

[…]

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί (συνυπολογίζοντας πιθανή προϋπηρεσία ως αναπληρωτές) τουλάχιστον πέντε (5) ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και/ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Καλή γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον Β2 επιπέδου).
  • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (Α’ επιπέδου).
  • Τουλάχιστον δύο (2) ολοκληρωμένες συνεργασίες «eTwinning» διάρκειας κατ’ ελάχιστο έξι (6) μηνών η κάθε μία, κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων σχολικών ετών (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://courses.etwinning.gr/survey/index.php/485787 από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης έως Παρασκευή, 02.12.2022 και ώρα 23.00 (ώρα Ελλάδος).

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες στην εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares