Έως 23 Ιουνίου 2017 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των διοικητικών υπαλλήλων Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/758/οικ.17259/26-5-2017 (ΑΔΑ: 67ΙΡ465ΧΘΨ-ΛΜ8) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Με τις διατάξεις των άρθρων 14-24 του ΜΕΡΟΥΣ Β’-«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» του ν. 4369/2016 (Α’ 33) εισήχθη νέο σύστημα αξιολόγησης για τους τακτικούς πολιτικούς υπαλλήλους (μονίμους και ΙΔΑΧ) που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού (άρθρο 14).

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρων διατάξεων, έχει εκδοθεί η αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (Β’ 4434/2016) υπουργική απόφαση «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016» και η αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/03-03-2017 (ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ) σχετική εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι:
1. Η αξιολόγηση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και συνεισφέρει στην ποιοτική αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και στην υποκίνηση των υπαλλήλων,
2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης, που θα συνταχθούν κατ’ εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων, λαμβάνονται υπόψη – εν γένει για τις επιλογές προϊσταμένων όλων των επιπέδων κατά τη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων ως μοριοδοτούμενο κριτήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.γ του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, – για την εγγραφή στο «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης» του ν. 4369/2016, για όσους υπαλλήλους υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης αυτό,
3. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, κατόπιν έκδοσης της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2299/12132/21-04-2017 (ΑΔΑ: Ψ3ΚΨ465ΧΘΨ-16Ξ) προκήρυξης, και σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει καταρτισθεί αρμοδίως από την Υπηρεσία μας, αναμένεται έως το Δεκέμβριο του 2017 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ, ενώ μέχρι τον Απρίλιο 2018 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η αντίστοιχη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων αξιολόγησης των υπαλλήλων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίησή της ως εργαλείου για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, αποδέκτες της παρούσας, να διανείμουν τα έντυπα αξιολόγησης στους υπαλλήλους, που υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης του ν.4369/2016, το αργότερο έως την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης το αργότερο έως την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017. Υπενθυμίζεται ότι τα Έντυπα Αξιολόγησης διατίθενται από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατόπιν αιτήματος των Υπηρεσιών.

Τέλος, οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται, έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή των διαδικασιών της αξιολόγησης των υπαλλήλων τους. Τα επιμέρους στοιχεία θα αποστέλλονται από όλους τους φορείς αποκλειστικά στο Υπουργείο που τους εποπτεύει, το οποίο ακολούθως θα αποστείλει στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά τα ανωτέρω στοιχεία.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο