Ενισχυτική διδασκαλία για τους μαθητές Γυμνασίων κατά το 2021-2022 Το νομικό πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Απόφαση 126316/Δ2/06-10-2021 (ΦΕΚ 4710/Β/12-10-2021) του Υπουργείου Παιδείας

 1. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον μαθητή του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα:
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 • Μαθηματικά,
 • Φυσική,
 • Χημεία,
 • Αγγλικά.
 1. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα.
 2. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αρχίζει να λειτουργεί, όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
 4. Η Ενισχυτική Διδασκαλία υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ). Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων Γυμνασίου και ορίζονται ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

[…]

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενισχυτική Διδασκαλία έχουν οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06 της υπ’ αρ. 2ΓΕ/2019 (46 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1653/Γ/23-7-2021, όπως ισχύει, ΦΕΚ 1694/Γ/28-7-2021).

[…]

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ


Αποφάσεις και εγκύκλιοι που αφορούν στην Ενισχυτική Διδασκαλία 2021-2022:

Σύσταση Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2021-2022» (Απόφαση 136129/Δ2/25-10-2021, ΑΔΑ: 6ΙΥΦ46ΜΤΛΗ-176)

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2021-2022» (Εγκύκλιος 140211/Δ2/03-11-2021)

Ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131867 (Απόφαση 4313/27-10-2021, ΑΔΑ: 66ΕΞ46ΜΤΛΗ-Τ5Χ)

Τα υποδείγματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2021-2022

Ορισμός των Διευθυντών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως υπευθύνων μισθοδοσίας και εκκαθαριστών των μηνιαίων αποδοχών και οδοιπορικών των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και των αμοιβών των ΥΣΚΑΕ, που απασχολούνται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2021-2022» (Απόφαση 3877/12-10-2021, ΑΔΑ: 6ΧΣΘ46ΜΤΛΗ-ΨΑΙ του Υπουργείου Παιδείας)

Ορισμός Συντονιστικών Ομάδων Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2021-2022, ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (Απόφαση 7691/08-11-2021, ΑΔΑ: 9Ξ2446ΜΤΛΗ-6ΦΗ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας)

Ορισμός Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) και των Υπευθύνων τους (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.) καθώς και Αντικαταστατών Υ.Σ.Κ.Α.Ε. ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131867 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 (Απόφαση 7872/12-11-2021, ΑΔΑ: 93ΑΗ46ΜΤΛΗ-134 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας)

Έγκριση ολιγομελών τμημάτων (3-9 μαθητών) των ΣΚΑΕ των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, κατά το σχολικό έτος 2021-2022 (Απόφαση 7873/12-11-2021, ΑΔΑ: 9Τ0Τ46ΜΤΛΗ-ΟΤΛ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας)

Ορισμός Υπευθύνου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Καταχωριστής Δεδομένων) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για την καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης: «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2021-2022» (Απόφαση 5292/15-11-2021, ΑΔΑ: ΨΔΣ346ΜΤΛΗ-ΩΗΣ)

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021-2022 (Εγκύκλιος 154172/Δ2/29-11-2021, ΑΔΑ: ΩΤΙΟ46ΜΤΛΗ-ΡΡΡ)

Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2021-2022 (Έγγραφο 156974/Δ2/02-12-2021, ΑΔΑ: 9ΔΜΩ46ΜΤΛΗ-Δ47)

Πρόσληψη εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια της ΔΔΕ Φλώρινας κατά το 2021-2022 (Απόφαση 5821/07-12-2021, ΑΔΑ: 69Ν446ΜΤΛΗ-09Ψ της ΔΔΕ Φλώρινας)

Τοποθέτηση και διάθεση εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια της ΔΔΕ Φλώρινας κατά το 2021-2022 (Απόφαση 5851/07-12-2021, ΑΔΑ: 6ΚΔΖ46ΜΤΛΗ-Δ7Θ της ΔΔΕ Φλώρινας)

Μετάβαση στο περιεχόμενο