Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για μαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων κατά το 2021-2022 Σκοπός της η υποστήριξη και προετοιμασία μαθητών για να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει και που δεν διδάσκονται στο σχολείο


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 117781/ΓΔ4/21-09-2021 (ΦΕΚ 4696/Β/12-10-2021) του Υπουργείου Παιδείας

 1. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων» (Ε.Δ.Ε.Μ.) νοείται η παρακολούθηση από τον μαθητή της Γ’ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και της τέταρτης Δ’ τάξης των ΕΝΕΕΓΥ-Λ ειδικό ετήσιο πρόγραμμα υποστήριξης στα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:
  • Ελεύθερο Σχέδιο,
  • Γραμμικό Σχέδιο,
  • Γαλλικά,
  • Γερμανικά,
  • Ιταλικά,
  • Ισπανικά,
  • Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.
 1. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές της Γ’ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και της τέταρτης Δ’ τάξης των ΕΝΕΕΓΥ-Λ) με σκοπό την υποστήριξη και προετοιμασία τους για να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει και που δεν περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Ωρολόγια Προγράμματα.
 2. Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων αρχίζει να λειτουργεί, όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
 3. Η Ενισχυτική  Διδασκαλία  Ειδικών  Μαθημάτων υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ). Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συγκροτούνται από ομάδες όμορων Λυκείων και ορίζονται ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

[…[

 1. Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων καλύπτει 2-4 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και τέσσερα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων.

[…]

 1. Στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων διδάσκουν κατά προτεραιότητα μόνιμοι εκπαιδευτικοί για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 2. Στις περιπτώσεις που τα τμήματα δεν καλύπτονται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, προσλαμβάνονται αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί

[…]

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ

Αποφάσεις και εγκύκλιοι που σχετίζονται με το παραπάνω έργο:

 1. Σύσταση Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού (ΚΕΠΕΣ) του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022 (Απόφαση 131031/ΓΔ4/14-10-2021, ΑΔΑ: ΩΘ1346ΜΤΛΗ-ΙΤΘ)
 2. Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022 (Εγκύκλιος 132813/ΓΔ4/19-10-2021)
 3. Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5083897, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 (Απόφαση 4249/22-10-2021, ΑΔΑ: ΩΧ9Φ46ΜΤΛΗ-ΛΡΓ)
 4. Ορισμός των Διευθυντών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως υπευθύνων μισθοδοσίας εκκαθαριστών των μηνιαίων αποδοχών των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και των Υ.Σ.Κ.Α.Ε., που απασχολούνται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ», με κωδικό ΟΠΣ 5083897, των ΑΠ 6, 8 & 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 (Απόφαση 4155/19-10-2021, ΑΔΑ: 9ΠΧΩ46ΜΤΛΗ-58Β)
 5. Υποδείγματα Πράξης
 6. Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022 (Εγκύκλιος 143136/ΓΔ4/09-11-2021, ΑΔΑ: 6ΡΔΣ46ΜΤΛΗ-9ΘΦ του Υπουργείου Παιδείας)
 7. Πρόσληψη  αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022 και έναρξη του προγράμματος (Έγγραφο 145308/ΓΔ4/12-11-2021)
Share and Enjoy !
Shares