Ενημέρωση των Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ’ Φάσης των εκπαιδευτικών της Παράλληλης Στήριξης


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 11560/30-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΚ129-ΡΙ7) του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» σας γνωρίζουμε ότι είκοσι τέσσερις (24) Ομάδες Εργασίας Επιμόρφωσης Γ’ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών συγκροτήθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. 10519/24-11-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 756/ΥΟΔΔ/03-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 11126/11-12-2014 (ΦΕΚ 806/ΥΟΔΔ/18-12-2014). Έργο των Ομάδων Εργασίας είναι η τακτική επίσκεψη σχολείων της περιοχής ευθύνης τους, προκειμένου να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς και να τους υποστηρίζουν σε τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν (βλ. συνημμένο υπόδειγμα εντύπου επισκέψεων στις σχολικές μονάδες στο πλαίσιο της Γ’ φάσης επιμόρφωσης και υποστήριξης εκπαιδευτικών).

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares