Ενημέρωση σχετικά τις προσκλήσεις προς υποψηφίους μαθητευόμενους και προς εκπαιδευτικούς για το Μεταλυκειακό έτος- Τάξη μαθητείας, περιόδου 2022-23

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.: 115723/22.09.2022

Ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Α. Σχετικά με τους Υποψήφιους Μαθητευόμενους:

Για την εξέταση/έλεγχο  των αιτήσεων και  τυχόν ενστάσεων των μαθητευομένων να δημιουργηθεί τριμελής Επιτροπή Μαθητείας σε κάθε ΕΠΑ.Λ.. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Δευθυντής του κάθε ΕΠΑ.Λ. και τα μέλη της είναι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑ.Λ./ Ε.Κ.  επιλεγμένα, κατά προτεραιότητα, από όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να διδάξουν στο Μεταλυκειακό έτος –Τάξη Μαθητείας.

Τα προσωπικά στοιχεία των μαθητευομένων (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης κλπ.) αντλούνται αυτόματα από το Σύστημα της  ΗΔΙΚΑ, συνεπώς ο έλεγχος πρέπει να εστιαστεί κυρίως στην ορθή αναγραφή της βαθμολογίας του πτυχίου, έτος κτήσης του πτυχίου, στο είδους του απολυτηρίου (δηλ. ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.) και στην ισοδυναμία άλλου τύπων  πτυχίων  με τα πτυχία των ΕΠΑ.Λ. Ο έλεγχος να εξελίσσεται  και κατά τη διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων ώστε να κερδηθεί χρόνος.

Οι υποψήφιοι με δεσμευμένη θέση πρέπει να αναρτήσουν στο σύστημα την σχετική βεβαίωση του εργοδότη. Αυτό μπορεί να γίνει και κατά το χρονικό διάστημα των εγγραφών, μέσω του  ΕΠΑ.Λ όπου έγινε η εγγραφή.

Υποψήφιος μαθητευόμενος , για τον οποίο δεν υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή δεσμευμένης θέσης (σύνδεση ΑΜΚΑ μαθητευόμενου με ΑΦΜ εργοδότη), δεν μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για δεσμευμένη θέση.

Όσο διαρκεί το χρονικό διάστημα  υποβολής των αιτήσεων εγγραφής, το ΕΠΑ.Λ. έχει τη δυνατότητα ανεύρεσης δεσμευμένων θέσεων μαθητείας, ώστε να εξυπηρετηθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός υποψηφίων μαθητευομένων, λαμβάνοντας όμως υπόψη το μέγιστο αριθμό μαθητευομένων ανά τμήμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού Λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης μαθητείας (ΦΕΚ 4771Β/12-09-2022) και το πλήθος των διαθέσιμων εποπτών-εκπαιδευτικών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ειδικότητα και το ΕΠΑ.Λ.

Η διαδικασία καταγραφής δεσμευμένων θέσεων ξεκινά με την ηλεκτρονική καταγραφή τους από τον εκάστοτε εργοδότη και αυτόματα ενημερώνεται το ΕΠΑ.Λ. και οι υπόλοιποι φορείς.

Οι επιλαχόντες υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής και οι επιτυχόντες συνυποψήφιοί τους. Οι αιτήσεις των επιλαχόντων λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο σε περίπτωση υπαναχώρησης εγγραφής από επιτυχόντες.

Β. Σχετικά με τους υποψήφιους Επόπτες –Εκπαιδευτικούς:

Προϋπόθεση για την ανάθεση του  εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και -ως εκ τούτου – και για την υποβολή αίτησης, είναι ο κλάδος- ειδικότητα του εκπαιδευτικού να έχει ως Α΄ ανάθεση δύο τουλάχιστον εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας στη Γ΄ ΕΠΑ.Λ.,  για την ειδικότητα του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας  στην οποία δηλώνει υποψηφιότητα  ο εκπαιδευτικός .

Τα ατομικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα, κλάδος, ειδικότητα) του εκπαιδευτικού αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ.Δ. (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο). Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι υπάρχει διαφοροποίηση ή ανάγκη επικαιροποίησης πρέπει να απευθυνθείτε στο Π.Σ.Δ.

Το ακριβές ποσό   της ωριαίας αμοιβής της διδασκαλίας του εργαστηριακού  μαθήματος ειδικότητας, θα οριστεί με ΚΥΑ που είναι προς υπογραφή. Προβλέπεται αποζημίωση για την εποπτεία της μάθησης σε εργασιακό χώρο, όπως ίσχυε και για την περίοδο 2021-2022.

Για την ανάληψη της διδασκαλίας του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και της εποπτείας σε χώρο εργασίας, δεν απαιτείται έκδοση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Τμήματα με ως δώδεκα (12) μαθητευόμενους τα αναλαμβάνει ένας εκπαιδευτικός, ενώ τμήματα από δώδεκα ως είκοσι τέσσερις (12-24) μαθητευόμενους τα αναλαμβάνουν οπωσδήποτε δύο (2) εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση συμφωνίας, είναι δυνατός ο επιμερισμός των ωρών  διδασκαλίας του εργαστηριακού μαθήματος σε περισσότερους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας.

Η κατανομή των εποπτών-εκπαιδευτικών στα ΕΠΑ.Λ. γίνεται με βάση:

  • την πρώτη επιλογή των υποψηφίων εποπτών-εκπαιδευτικών,
  • τα ισχύοντα περί αναθέσεως του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και,
  • ολοκληρώνεται πριν την έκδοση της απόφασης λειτουργίας τμημάτων.

Η δεύτερη επιλογή ΕΠΑ.Λ. – ειδικότητας των υποψηφίων εποπτών-εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη αναγκών σε τμήματα που δεν καλύφθηκαν από τις πρώτες επιλογές.

Εκπαιδευτικός του ΕΠΑ.Λ. μπορεί να συμμετέχει στη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας με μέγιστο αριθμό ωρών έως εννέα (9) ώρες ανά εβδομάδα, για τα τμήματα περιόδου 2022-2023.

Δεν υφίσταται κανενός είδους περιορισμός ή αποκλεισμός για απασχόληση του επόπτη-εκπαιδευτικού παράλληλα και σε άλλες εκπαιδευτικές δομές της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν (π.χ. διδασκαλία σε Ι.Ε.Κ.)

Το Πιστοποιητικό υπηρεσιακών Μεταβολών θα μπορεί να κατατεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο με δεδομένο ότι η κατάθεσή του είναι απαραίτητη, μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Σε αυτό πρέπει να φαίνεται ο συνολικός χρόνος διδακτικής υπηρεσίας τους σε Ε.Κ./ΕΠΑ.Λ.  ως 30-06-2022.

Μετάβαση στο περιεχόμενο