Ενημέρωση σχετικά με τον έλεγχο και καταχώριση των απουσιών και τη διαδικασία των εγγραφών μαθητών στα ΕΠΑΛ Επισημάνσεις κατόπιν ελέγχων που διενεργήθηκαν σε ΕΠΑΛ της χώρας καθώς και των σχετικών Εκθέσεων Επιθεώρησης Ελέγχου των Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Έγγραφο Φ13α/49530/Δ4/29-04-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν ελέγχων που διενεργήθηκαν σε σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ της χώρας, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων Επιθεώρησης Ελέγχου των Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας, εφιστούμε την προσοχή των καθ΄ ύλην αρμόδιων στην απαρέγκλιτη εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005 Β΄) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Συγκεκριμένα,

α) σε ό,τι αφορά στον έλεγχο και την καταχώριση απουσιών, στο άρθρο 27 της ανωτέρω ΥΑ προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:
«1) Η απουσία μαθητή από το σχολείο καταγράφεται στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης κάθε διδακτική ώρα
«2) Το Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης υπογράφεται στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας από τον διδάσκοντα, ο οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου του…»
«6) Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων των ΕΠΑΛ κάθε Α’ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δε λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών

β) Σε ό,τι δε αφορά στη διαδικασία των εγγραφών, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να ελέγχουν τόσο τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην εφαρμογή e-eggrafes και είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγγραφής, όσο και τα δικαιολογητικά των μαθητών που κατανεμήθηκαν στο σχολείο τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ, και εφόσον αυτά είναι έγκυρα και διαπιστωθεί ότι αυτός ο μαθητής πληροί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις προϋποθέσεις εγγραφής στην τάξη στην οποία αναφέρεται, στη συνέχεια θα πρέπει για κάθε έναν εξ αυτών να επιβεβαιώσουν την οριστική εγγραφή του.

Επιπρόσθετα, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να εποπτεύουν συνολικά τη διαδικασία των εγγραφών, καθώς έχουν τη δυνατότητα με την είσοδό τους στην εφαρμογή e-eggrafes να ελέγχουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για το σχολείο τους.

γ) Τέλος, εφιστούμε την προσοχή στην πιστή τήρηση των διατάξεων της με αρ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε και το σχετικό έγγραφο 8290/ΓΔ4/25-01-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο