Ενημέρωση σχετικά με την απόδοση ΜΚ στους αναπληρωτές του 2018-2019

Έγγραφο 155255/Ε3/19-9-2018 (ΑΔΑ: 9ΠΚΝ4653ΠΣ-ΦΒΦ) του Υπουργείου Παιδείας

Η αριθ.149784/Ε2/11-09-2017 (ανακοινοποίηση 19-09-2017 με ΑΔΑ:ΩΖΓΨ4653ΠΣ-Ξ69) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας, σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών για την απόδοση ΜΚ στους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και στα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), ισχύει αναλόγως και για τους εκπαιδευτικούς καθώς και μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ οι οποίοι προσελήφθησαν ή πρόκειται να προσληφθούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο