Ενημέρωση σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Έγγραφο 74818/Ε2/10-5-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Στις 7-5-2018 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, του 1ου κύκλου κινητικότητας 2018, για μετάταξη ή απόσπαση πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων σε διοικητικές θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4531/2018 (άρθρα 33-35).

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 παρ.1 του ν. 4531/2018, θα πρέπει ως φορείς προέλευσης των εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αίτηση μετάταξης σε διοικητική θέση, εντός 15 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να αποστείλετε στον φορέα υποδοχής, βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 και ειδικότερα:

α) ότι έχει συμπληρωθεί διετία από το διορισμό των αιτούντων ή από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπασή τους και
β) ότι το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει ο αιτών, στις 7-5-2018 που έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να επιφυλαχθείτε για την αποστολή απόφασης αποδέσμευσης του αιτούντος εκπαιδευτικού από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/30-12-1988).

Τονίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν.4531/2018, σε περίπτωση που δεν αποσταλεί εμπρόθεσμα η προαναφερόμενη βεβαίωση, τεκμαίρεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 4 του ν.4440/2016.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α’ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Τμήμα Β’ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δ.Ε. αντίστοιχα, μόνο με email στο protocol@minedu.gov.gr και όχι ταχυδρομικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του εκπαιδευτικού (με την οποία να αιτείται την αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα)
2) Αίτηση του εκπαιδευτικού την οποία υπέβαλε στο apografi.gov.gr.
3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός είναι κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ ή κατώτερης βαθμίδας, όπου θα δηλώνει ότι συναινεί να μεταταχθεί σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας βάσει του Ν. 4310/2014, αρ. 80 (ΦΕΚ 258/ΤΑ/08-12-2014).
4) Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων
5) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, το οποίο να είναι πλήρες και να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός έχει συμπληρωμένη διετία από την ημερομηνία διορισμού. Επιπλέον, να αναφέρονται και οι εκπαιδευτικές άδειες και οι άδειες άνευ αποδοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει χρήση να αναφέρεται ρητά.
6) Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικού.

Διαβάστε το έγγραφο

Επισκέψεις: 16

Μετάβαση στο περιεχόμενο