Ενημέρωση Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου για προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου

Εγκύκλιος ΔΙΠΠ/Φ.2.9/38/ οικ.15752/24-6-2014 (ΑΔΑ:ΩΕ9ΘΧ-ΓΩΖ) του Υπουργείου ΔΜΗΔ

Από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου παρατηρείται δυσανάλογα μεγάλος αριθμός προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου με ημερομηνία πρόσληψης παρελθόντων ετών έως και το έτος 2012, καθώς και με ημερομηνία λήξης σύμβασης που έχει παρέλθει.

Αυτό μπορεί να σημαίνει, είτε ότι έχει λήξει η σύμβασή του προσωπικού αυτού και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν το έχουν διαγράψει από το Μητρώο, είτε ότι υπηρετεί με προσωρινή διαταγή δικαστηρίου ή ασφαλιστικά μέτρα και δεν έχει ενημερωθεί το πεδίο «Εργασιακή Σχέση» με την τιμή «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ», είτε ότι οι συμβασιούχοι αυτοί εργάζονται στο πλαίσιο προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και έχει ανανεωθεί η σύμβασή τους. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε:

Διαβάστε την εγκύκλιο

Επισκέψεις: 12

Μετάβαση στο περιεχόμενο