Ενημέρωση και Οδηγίες σχετικά με τα Ωρολόγια Προγράμματα των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας στα ΕΠΑΛ καθώς και για τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα των υποψηφίων μαθητών που φοιτούν σε αυτά κατά το 2018-2019 Κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων στο ν. 4473/2017

Εγκύκλιος 179448/Δ4/24-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Έχει προωθηθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ. Φ2/177268/Δ4/2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποίαν καθορίζονται για το σχ. έτος 2018-2019:

(α) τα ΩΠΣ των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας των Αυτοτελών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ και
(β) τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι υποψήφιοι των Αυτοτελών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Σημειώνεται ότι η ΚΥΑ εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 4473/2017 (Α΄ 78) και σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του ΙΕΠ.

Ενόψει της δημοσίευσης της προαναφερθείσας ΚΥΑ, σας αποστέλλουμε εγκύκλιο με οδηγίες εφαρμογής των ΩΠΣ και ενημέρωσης σχετικά με τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των υποψηφίων των Αυτοτελών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2018-2019:

{………}

Διαβάστε το έγγραφο

Τι αναφέρει η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-5-2017)

«Κατ’ εξαίρεση οι προαχθέντες μαθητές από τη Β’ τάξη ημερησίων ΕΠΑΛ του σχολικού έτους 2014-2015 ή 2015-2016 και οι μαθητές των οποίων η φοίτηση στη Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και τη Δ’ τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο απουσιών, μπορούν να φοιτήσουν στη Γ’ τάξη ημερησίων ΕΠΑΛ αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και τη Δ’ τάξη εσπερινών ΕΠΑΛ αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Οι μαθητές, αναλόγως του αριθμού τους, φοιτούν σε ειδικό τμήμα ή τμήματα, των οποίων η λειτουργία εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών που ισχύει για τη Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και τη Δ’ τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Εφόσον δεν συμπληρώνεται ο κατώτερος αριθμός μαθητών κατά τμήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη δημιουργία του ειδικού τμήματος, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές μπορούν να εγγράφονται στα λειτουργούντα τμήματα ΕΠΑΛ ακολουθώντας τη διαδικασία της συνδιδασκαλίας μαθημάτων. Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται τίτλος ο τύπος του οποίου είναι όμοιος με αυτόν που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ’ τάξης ημερησίων ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και στους αποφοίτους της Δ’ τάξης των εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα λεπτομερειακού χαρακτήρα θέματα συνδιδασκαλίας και λειτουργίας των τμημάτων.».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31-10-2018

Η προαναγγελθείσα ΥΑ Φ2/177268/Δ4/2018 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4866/Β/31-10-2018

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο