Ενημέρωση για υποβολή δικαιολογητικών από Υγειονομικές Επιτροπές


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 139688/Γ2/1-10-2013, ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-1ΗΧ του Υπουργείου Παιδείας

Όπου απαιτείται Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για ένταξη μαθητών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων ή για την εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η έκδοση του εν λόγω
Πιστοποιητικού δεν είναι εφικτή, οι κηδεμόνες τους ή ίδιοι αν είναι ενήλικες, θα πρέπει με την αίτησή τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από:
ι) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή
ιι) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή
ιιι) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ήαπό Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares