Ενημέρωση για τη λειτουργία των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2023-2024 Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ - (εμπλουτισμένο κείμενο με συνδέσμους που παραπέμπουν στο αντίστοιχο κωδικοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο)


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 95484/Δ2/31-08-2023

Ενημέρωση για τη λειτουργία των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων για το σχ. έτος 2023-2024

Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναγνωρίζοντας την ουσιαστική συμβολή των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή στην εκπαιδευτική διαδικασία και επιθυμώντας να συμβάλει στην εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου σας ενημερώνει για τα εξής:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι εγγραφές των μαθητών στα Γυμνάσια και στα ΓΕΛ και η ένταξή τους σε τάξεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 22 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005) (σ.σ.website: ο σύνδεσμος παραπέμπει στην υπουργική απόφαση με όλες τις τροποποιήσεις της), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 68027/ΓΔ4/16-06-2023 Υ.Α. (Β΄ 4037).

Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο πριν την έναρξη των μαθημάτων, σε λειτουργούντα τμήματα:
α) για τους μαθητές που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται,
β) για τους μαθητές που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας προσκομίζοντας επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής στο προβλεπόμενο διάστημα της δεύτερης φάσης των ηλεκτρονικών εγγραφών (πχ για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους).

Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση του Διευθυντή της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως πέντε (05) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής εντός των προθεσμιών (πχ για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Οι απουσίες των μαθητών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο.

Οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005).

Μαθητές, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της φοίτησής τους, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, αν προσκομίσουν θεωρημένα και επίσημα μεταφρασμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε αντίστοιχη τάξη που καθορίζεται από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος καθορίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και το σχολείο φοίτησης σε συνεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών και με βασικό κριτήριο τον τόπο κατοικίας του μαθητή [(άρθρο 14 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005) όπως ισχύει].

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Μετεγγραφή μαθητή από Γυμνάσιο σε Γυμνάσιο ή από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο σε άλλο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιείται αν υπάρχει αποχρών λόγος, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005), είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, είτε χωρίς αίτηση για κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 19 και 20 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Οι εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 2023-2024, ολοκληρώνονται πριν την έναρξη των μαθημάτων στα Γυμνάσια [π.δ. 126/2016 (Α΄ 211), όπως ισχύει] και στα Γενικά Λύκεια [(ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως ισχύει].

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Μετά τον αγιασμό θα διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές.

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

I. ΓΥΜΝΑΣΙΑ

 • Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 94207/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. (Β΄ 3791). (ΣΣ : Οι αλλαγές είναι ενσωματωμένες στην αρχική απόφαση)
 • Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 94214/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. (Β΄ 3791). (ΣΣ : Οι αλλαγές είναι ενσωματωμένες στην αρχική απόφαση)

II. ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

 • Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 94196/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. (Β΄ 3791), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 163704/Δ2/14-12-2021 Υ.Α. (Β΄ 6036). (ΣΣ : Οι αλλαγές είναι ενσωματωμένες στην αρχική απόφαση)
 • Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 94201/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. (Β΄ 3540), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 163710/Δ2/14-12-2021 Υ.Α. (Β΄ 5984). (ΣΣ : Οι αλλαγές είναι ενσωματωμένες στην αρχική απόφαση)

III. ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 • Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 106689/Δ2/18-08-2020 Υ.Α. (Β΄ 3523), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 154117/Δ2/29-11-2021 Υ.Α. (Β΄ 5643).
 • Η Λειτουργία των Μουσικών Σχολείων καθορίζεται με την υπό στοιχεία 20923/Δ2/23-02-2021 Υ.Α. (Β΄ 878), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 93483/Δ2/25-08-2023 Υ.Α. (Β΄ 5242). (ΣΣ : Οι αλλαγές είναι ενσωματωμένες στην αρχική απόφαση)
 • Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 106696/Δ2/18-08-2020 Υ.Α. (Β΄ 3523), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 154132/Δ2/29-11-2021 Υ.Α. (Β΄ 5643).
 • Η Λειτουργία των Καλλιτεχνικών Σχολείων καθορίζεται με την υπό στοιχεία 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. (Β΄ 886), διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β΄ 1065/19-03-2021.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

 • Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικών Λυκείων ισχύει η με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2451).
 • Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύει το άρθρο 116 του ν. 4610/2019 (Α΄70).

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • Για τη Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 74472/Δ2/16-06-2020 Υ.Α. (Β’ 2450).
 • Για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 53476/ΓΔ4/28-03-2017 Υ.Α. (Β΄ 1171).
 • Για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 135800/Δ2/23-08-2016 Υ.Α. (Β΄ 2732).
 • Για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο ισχύει η με αρ. πρωτ. 105226/Δ2/12-08-2020 Υ.Α. (Β΄ 3523).
 • Για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο ισχύει η με αρ. πρωτ. 96754/Δ2/14-06-2019 Υ.Α. (Β΄ 2462), διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β΄ 2860/05-07-2019.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • Για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 85980/Δ2/03-07-2020 Υ.Α. (Β΄ 2737), όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 97911/Δ2/23-07-2020 Υ.Α. (Β΄ 3215) και 117399/Δ2/20-09-2021 Υ.Α. (Β΄ 4433), συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 94222/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. (Β΄ 3782) και τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 82843/Δ2/24-07-2023 Υ.Α. (Β  4768). (ΣΣ : Οι αλλαγές είναι ενσωματωμένες στην αρχική απόφαση)
 • Για τις αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μουσικών Σχολείων ισχύει η με αρ. πρωτ. 144236/Δ2/05-09-2018 Υ.Α. (Β΄ 4202).
 • Για τις αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων ισχύει η με αρ. πρωτ. 148262/Δ2/10-09-2018 Υ.Α. (Β΄ 4077).

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η εξεταστέα ύλη για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 82785/Δ2/24-07-2023 Υ.Α. (Β΄ 4768).

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024 καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 91771/Δ2/21-08-2023 (Β΄ 5162).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

I. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η αξιολόγηση των μαθητών Γυμνασίου καθορίζεται με τις διατάξεις του π.δ. 126/2016 (Α’ 211), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), την παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και το άρθρο 122 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251). (ΣΣ : Οι αλλαγές είναι ενσωματωμένες στο αρχικό νομοθέτημα)

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η αξιολόγηση των μαθητών Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 101-116 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως έχουν τροποποιηθεί ως εξής:  (ΣΣ : Οι παρακάτω αλλαγές είναι ενσωματωμένες στο αρχικό νομοθέτημα)

 • Το άρθρο 102 με το άρθρο 126 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)
 • Το άρθρο 103 με το άρθρο 86 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)
 • Τα άρθρα 104, 105, 108, 109 με το άρθρο 8 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111)
 • Το άρθρο 110 με το άρθρο 126 του ν. 4763/2020 (Α’ 254)
 • Τα άρθρα 112, 113 με το άρθρο 8 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και το άρθρο 163 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)
 • Το άρθρο 114 με το άρθρο 35 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25)

Επίσης, για την αξιολόγηση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο ισχύει και η με αρ. πρωτ. 102474/Δ2/20-08-2021 Υ.Α. με θέμα: «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (Β΄ 4134), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 104182/Δ2/29-08-2022 Υ.Α. (Β΄ 4678).

III. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΛ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για την αξιολόγηση των μαθητών από ξένα σχολεία του εξωτερικού ισχύει η με αρ. πρωτ. 51216/Δ2/10-05-2021 Υ. Α. (Β΄ 2053), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 1588/Δ2/07-01-2022 Υ.Α. (Β΄ 121).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • Αναφορικά με τις διακοπές και τις αργίες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005), όπως ισχύει.
 • Οι δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, τα παιδαγωγικά μέτρα και οι ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα ορίζονται στα άρθρα 30 και 31 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005).
 • Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 13423/ Δ4/04-02-2021 Υ.Α. (Β΄ 491).
 • Ο θεσμός του Ενδοσχολικού Συντονιστή καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. Φ12/102913/ΓΔ4/24-08- 2022 Υ.Α. (Β΄ 4509).
 • Ο θεσμός του Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 102919/ΓΔ4/24-08-2022 Υ.Α. (Β΄ 4509).
 • Ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 129431/ΓΔ4/28-09-2020 Υ.Α. (Β΄ 4183).
 • Για την ασφάλεια των μαθητών ισχύουν οι με αρ. πρωτ. 2368/Γ2/09-01-2007 και 143074/ΓΔ4/17-11-2022 εγκύκλιοι.
 • Για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες ισχύουν οι με αρ. πρωτ. 132328/Γ2/07-12-2006, 100553/Γ2/04-09-2012 και Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018 εγκύκλιοι.
 • η Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 102939/ΓΔ4/24-08-2022 Υ.Α. (Β΄ 4509).

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Τα θέματα απουσιών των μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων καθορίζονται από τα άρθρα 23, 24, 27 και 28 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005), όπως ισχύει.

Η φοίτηση μαθητών χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη. Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων, Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 130.

Οι απουσίες που καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης ορίζονται στο άρθρο 24 της ανωτέρω Υ.Α.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για την απαλλαγή μαθητών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα ισχύει το άρθρο 25 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 106646/ΓΔ4/02-09-2022 Υ.Α. (Β΄ 4644).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων ενημερώνουν τους γονείς – κηδεμόνες και τους μαθητές για θέματα που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου όπως:

 • τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας σχολικής μονάδας,
 • την αξιολόγηση των μαθητών,
 • τις απουσίες,
 • τα παιδαγωγικά μέτρα,
 • τις ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα,
 • τη δυνατότητα των μαθητών που κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να ενταχθούν στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» [(άρθρο 26 της 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄2005), όπως ισχύει), και άρθρο 173 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)],
 • τις εκδρομές-εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών [αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υ.Α. (Β΄ 456)],
 • τη διεξαγωγή των εκλογών των μαθητικών κοινοτήτων και του δεκαπενταμελούς συμβουλίου [4094/Γ2/23-09-1986 Υ.Α. (Β΄ 619)].

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων καθορίζεται με το άρθρο 47 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 33, 34, και 35 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).

Κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκαν:

 • η υπό στοιχεία 108906/ΓΔ4/07-09-2021 Υ.Α. με θέμα: «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β΄ 4189) και
 • η υπό στοιχεία 141456/ΓΔ4/15-11-2022 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β΄ 5954).

Με την αδιαμφισβήτητη συμβολή σας στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ευελπιστούμε στη συνεργασία σας, τόσο με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες όσο και με τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Share and Enjoy !
Shares