Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένα αρχεία τα με αριθ​. πρωτ. 7335ΕΞ 2020/23.03.2020 με ΑΔΑ:Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ και 7334ΕΞ/2020/23.03.2020 με ΑΔΑ:Ψ1ΛΨ46ΜΤΛΠ-ΩΗΗ έγγραφα με θέματα: α. «Μητρώο ψηφιακών υπηρεσιών-Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης(gov.gr)» β.«Επείγουσες οδηγίες για την εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιακών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)»,για ενημέρωσή σας.

Υ.ΠΑΙ.Θ.
Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80  ΜΑΡΟΥΣΙ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο