Εγγραφή και αξιολόγηση μαθητών από ξένα σχολεία του εξωτερικού σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο Η εγγραφή πραγματοποιείται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 114 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019) όπως διαμορφώθηκε με το άρθ. 35 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17-2-2021)

«Άρθρο 114 Μαθητές από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού

  1. Μαθητές του ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  2. Για τους μαθητές της παρ. 1 η προφορική εξέταση που προβλέπεται για μαθήματα της Ομάδας Α΄ διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής ως πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών αποτελεί τον γραπτό βαθμό του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
  3. Στους αποφοίτους του παρόντος χορηγείται απολυτήριο Γενικού Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ότι αυτό χορηγήθηκε σύμφωνα με το παρόν και την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που προβλέπεται στην παρ. 8.
  4. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται, ο τρόπος αξιολόγησης, ο τρόπος και το είδος της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης και οι όροι και οι προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης των μαθητών της παρ. 1, καθώς και άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενη και εκδοθείσα ΥΑ είναι η 51216/Δ2/10-05-2021 (ΦΕΚ 2053/Β/21-05-2021)

Γραφική απεικόνιση των διατάξεων της απόφασης αυτής μπορείτε να δείτε εδώ

 

Share and Enjoy !
Shares