Εγγραφή και αξιολόγηση μαθητών από ξένα σχολεία του εξωτερικού σε Ελληνικό Γυμνάσιο Εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους


άκουσε το άρθρο

Εγγραφή μαθητών που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού σε Ελληνικό Γυμνάσιο της ημεδαπής

Παρ. 1α του άρθ. 14 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) όπως αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 122716/ΓΔ4/29-09-2021 (ΦΕΚ 4614/Β/06-10-2021)

«1.α. Μαθητές, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της φοίτησής τους, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, αν προσκομίσουν θεωρημένα και επίσημα μεταφρασμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε αντίστοιχη τάξη των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ή σε κατώτερη, με Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα.»

Ειδικά για τους ανήλικους προσφυγόπαιδες μαθητές ισχύουν οι διατάξεις που περιγράφονται στις παρ. 4 έως 15 του άρθ. 14 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) ισχύει.


Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού

Ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούνται τόσο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις οι μαθητές της κατηγορίας αυτής περιγράφεται στο άρθρο 15 του ΠΔ 126/2016 (ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθ. 2 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020)

Η προφορική εξέταση διενεργείται ενώπιον διμελούς επιτροπής αποτελούμενης από εκπαιδευτικούς που έχουν σε πρώτη ή δεύτερη ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Την επιτροπή συγκροτεί ο Διευθυντής του σχολείου από εκπαιδευτικούς του σχολείου και, σε περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν, οι διμελείς επιτροπές συμπληρώνονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς όμορων σχολείων. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εκπαιδευτικών είναι ο προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Στους αποφοίτους της κατηγορίας αυτής χορηγείται απολυτήριο Γυμνασίου, στο οποίο αναγράφεται ότι χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 126/2016 (ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016) όπως ισχύει.

Διαβάστε ολόκληρο το ΠΔ 126/2016 (ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου» με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές
Γραφική απεικόνιση για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών Γυμνασίου που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού