Εγγραφή εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 στο Μητρώο για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα Υποβολή αιτήσεων μέχρι 6 Μαΐου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.253.3/37433/A5/01-04-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Η εισαγωγή φοιτητών στα τρία (3) Μουσικά Τμήματα, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το έτος 2019 πραγματοποιείται μέσω ειδικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα δύο (2) μουσικά μαθήματα) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση και στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των ΓΕΛ ή στο μάθημα των Νέων Ελληνικών των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.253/23170/Α5 (Β’ 504/20-2-2019) ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο πίνακας του μητρώου εξεταστών-βαθμολογητών σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Φ.253/69990/Α5 (Β’ 1736/17-5-2019) ΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την Φ.253/86661/Α5 (Β’ 2190/7-6-2019) Υ.Α., καλούνται οι ΣΕΕ ΠΕ79 και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και Π.Ε. ειδικότητας ΠΕ 79.01 που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ως μέλη των Επιτροπών Εξεταστών-Βαθμολογητών στο συγκεκριμένο μάθημα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. (οι ΣΕΕ μέσω των ΠΔΕ). Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στις εν λόγω Επιτροπές, καθορίζεται αποζημίωση βάσει της περ. η) της παρ. 1 της υπ’ αρ. Φ.253.1/91555/Α5 (Β’ 2288/11-6-2019) ΚΥΑ. (Σημείωση Συντάκτη: Η απόφαση αυτή αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ Φ.253.1/66213/Α5/13-06-2024, ΦΕΚ 3554/Β/19-06-2024, με ισχύ από 01-01-2024)

Επισημαίνεται ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αντίστοιχη αίτηση στο παρελθόν, συμμετέχουν ήδη στο Μητρώο Εξεταστών-Βαθμολογητών για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» κι επομένως δεν είναι απαραίτητο να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ΣΕΕ ΠΕ79 και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και Π.Ε. ειδικότητας ΠΕ 79.01, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική συνημμένη αίτηση προς τις ΔΔΕ και ΔΠΕ όπου ανήκουν αποκλειστικά έως 6 Μαΐου 2022.

[…]

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες στο έγγραφο

Η Υπεύθυνη Δήλωση

Share and Enjoy !
Shares