Εγγραφές μαθητών στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και δημιουργία τμημάτων για το σχολικό έτος 2017-2018 Μέχρι τις 10 Ιουλίου 2017 οι Διευθύνσεις ΔΕ πρέπει να έχουν σαφή εικόνα για όλα τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2017-2018

Εγκύκλιος 89047/ΓΔ4/26-5-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2017-2018 και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Α.ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

α) Οι εγγραφές των μαθητών όλων των τάξεων των Γυμνασίων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των εξεταστικών περιόδων του σχολικού έτους 2016-2017. Επισημαίνεται ότι κατά τις ημέρες διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων οι εγγραφές είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται μετά το πέρας αυτών.

β) Για το σχολικό έτος 2017-2018 η δήλωση προτίμησης για εγγραφή στα ΕΠΑΛ θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τις 19-06-2017 έως τις 23-06-2017 και η εγγραφή των μαθητών θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω διαδικασία έχουν:
1) Οι απόφοιτοι Γυμνασίου, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου
2) Οι κάτοχοι πτυχίου Κατωτέρας Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου
3) Οι προαχθέντες μαθητές των τάξεων των ΕΠΑΛ.
4) Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών, κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑΛ.
5) Οι απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του σχολικού έτους 2016-2017 οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑΛ.
6) Οι οριζόμενοι στη με αριθμ. 133381/Δ4/12-8-2016 ( Β΄ 2627 ) Υπουργική Απόφαση.

Ειδικά, οι απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του σχολικού έτους 2016-2017, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑΛ, δύνανται να εγγραφούν και από 1η έως 11η Σεπτεμβρίου 2017 στα υπάρχοντα τμήματα. Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑΛ, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που επιθυμούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ σύμφωνα με τον καθορισμό αντιστοιχιών των Κύκλων, Τομέων και Ειδικοτήτων του ν. 3475/2006 (Α΄148) με τους Τομείς και τις Ειδικότητες του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), δύνανται να εγγραφούν έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και οι μαθητές διδάσκονται:

  • ως ξένη γλώσσα την Αγγλική, τη Γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα και
  • ένα μάθημα επιλογής, το οποίο επιλέγεται μεταξύ των ακόλουθων τεσσάρων μαθημάτων: Εφαρμογές Πληροφορικής, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Καλλιτεχνική Παιδεία.

Το μάθημα «Καλλιτεχνική Παιδεία» περιλαμβάνει τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα, ένα εκ των οποίων επιλέγουν οι μαθητές: τα Εικαστικά, τη Μουσική και τα Στοιχεία Θεατρολογίας.

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου πρέπει να δηλώσουν την ξένη γλώσσα (μία από τις γλώσσες που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο) και το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους μαθητές από τον Διευθυντή του Γυμνασίου μέχρι την 1η Ιουνίου 2017 και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς – κηδεμόνες τους μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της τελικής βαθμολογίας του σχολικού έτους 2016-2017. Τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύουν τα απολυτήρια που θα διαβιβαστούν από τους Διευθυντές των Γυμνασίων στους Διευθυντές των Γενικών Λυκείων κατά τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και οι μαθητές παρακολουθούν μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού, η οποία επιλέγεται μεταξύ της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.
Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου πρέπει να δηλώσουν την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους μαθητές από τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου μέχρι την 1η Ιουνίου 2017 και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς – κηδεμόνες τους μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της τελικής βαθμολογίας του σχολικού έτους 2016-2017.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4327/2015 (Α΄ 50) και οι μαθητές παρακολουθούν μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού, η οποία επιλέγεται μεταξύ των Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού «Ανθρωπιστικών Σπουδών», «Θετικών Σπουδών» και «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής», καθώς και μάθημα επιλογής.
Οι μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου πρέπει να δηλώσουν την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, καθώς και το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους μαθητές από τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου μέχρι την 1η Ιουνίου 2017 και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς – κηδεμόνες τους μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της τελικής βαθμολογίας του σχολικού έτους 2016-2017.

Β2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σχετικά με τις δηλώσεις τομέα-ειδικότητας στο Επαγγελματικό Λύκειο σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Οι μαθητές πρέπει να δηλώσουν τον τομέα της Β΄ τάξης ή την ειδικότητα της Γ΄ τάξης του ΕΠΑΛ που επιλέγουν για το σχολικό έτος 2017-2018. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους μαθητές από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ μέχρι την 1η Ιουνίου 2017 και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς – κηδεμόνες τους μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του σχολικού έτους 2016-2017.

Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω δηλώσεις πρέπει να αναγράφεται και το κάτωθι:
«Οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών όλων των τάξεων των Γυμνασίων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των εξεταστικών περιόδων του σχολικού έτους 2016-2017. Επισημαίνεται ότι κατά τις ημέρες διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων οι εγγραφές είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται μετά το πέρας αυτών».

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, πρέπει άμεσα να ενημερώσουν εγγράφως τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα τμήματα (μαθημάτων γενικής παιδείας, ξένων γλωσσών, μαθημάτων επιλογής και ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων) που θα λειτουργήσουν στο σχολείο τους την επόμενη σχολική χρονιά. Μέχρι τις 10 Ιουλίου 2017 οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν σαφή εικόνα για όλα τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2017-2018 στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10-6-2017

Σύμφωνα με mail του Υπουργείου Παιδείας:

Σας γνωρίζουμε ότι η με αριθμ. πρωτ. 89047/ΓΔ4/26-05-2017 εγκύκλιος με θέμα : «Εγγραφές μαθητών και δημιουργία τμημάτων για το σχολικό έτος 2017-2018» της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν έχει εφαρμογή στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Παναγιώτης Κασσιανός

Επισκέψεις: 20

Μετάβαση στο περιεχόμενο