Έναρξη διαδικασίας επιλογής των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατά το σχολικό έτος 2021-2022 Ομοίως θα εκκινήσουν οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΕΠΕΑ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ11/12216/Δ7/04-02-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Με βάση τις σχετικές αρμοδιότητές τους, παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης της χώρας να ενεργοποιήσουν άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρωση των θέσεων των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.ΠΕ.Α. για το τρέχον σχολικό έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 (Κεφάλαιο ΙΑ΄, Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη Λειτουργία της Εκπαίδευσης) του νόμου 4876/23-12-2021, ΦΕΚ Α΄ 251/23-12-2021, με θέμα: «Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022».

Β. Με βάση τις σχετικές αρμοδιότητες τους, παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας να ενεργοποιήσουν άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρωση των θέσεων των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού για το τρέχον σχολικό έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 124 (Κεφάλαιο ΙΑ΄, Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη Λειτουργία της Εκπαίδευσης) του νόμου 4876/23-12-2021, ΦΕΚ Α΄ 251/23-12-2021, με θέμα: «Επιλογή Υπευθύνων Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατά το σχολικό έτος 2021-2022».

Διαβάστε το έγγραφο


Τι προβλέπει το άρθρο 124 του Ν. 4876/2021 για την προσωρινή πλήρωση των θέσεων Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατά το σχολικό έτος 2021 2022

Άρθρο 124
Επιλογή Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατά το σχολικό έτος 2021 2022

Μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), οι θέσεις των υπευθύνων πληρούνται από εκπαιδευτικούς, που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Υποψήφιοι για τις θέσεις υπευθύνων του πρώτου εδαφίου μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του ν. 4823/2021.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνιστούν κατά σειρά:
α) οι συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης τίτλοι σπουδών,
β) η προϋπηρεσία σε συναφείς θέσεις και
γ) η εκπαιδευτική υπηρεσία.

Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικότερα στο παρόν, εφαρμόζεται το άρθρο 27 του ν. 4823/2021.

Τι προβλέπει το άρθρο 125 του Ν. 4876/2021 για την προσωρινή πλήρωση των θέσεων των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατά το σχολικό έτος 2021-2022

«Άρθρο 125
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021 2022

  1. α) Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το άρθρο 19 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), οι κενές ή κενούμενες θέσεις έως τη συμπλήρωση του αριθμού δύο (2) μελών ανά Π.Ο., μη προσμετρούμενου του προϊσταμένου ή του αναπληρωτή προϊσταμένου, πληρούνται από εκπαιδευτικούς, που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις μελών Π.Ο. μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4823/2021, με κριτήρια επιλογής τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του ίδιου άρθρου. Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
    β) Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4823/2021, κενές ή κενούμενες θέσεις των υπευθύνων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) που ασκούν τα καθήκοντα Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. και εφόσον δεν υφίσταται αναπληρωτής τους, πληρούνται από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Υποψήφιοι για τις θέσεις του πρώτου εδαφίου μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021, με κριτήρια επιλογής τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4823/2021. Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
  1. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4823/2021, μελών στις Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α που έχουν ιδρυθεί αλλά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν λειτουργήσει, οι Π.Ο. τους δύναται να αποτελούνται το ανώτερο από δύο (2) μέλη, του προϊσταμένου μη προσμετρούμενου. Οι θέσεις των μελών των Π.Ο. του πρώτου εδαφίου πληρούνται από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της παρούσας ορίζονται ως προϊστάμενοι εκπαιδευτικοί, που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με απόφαση του ιδίου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Για τους υποψηφίους των θέσεων του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου και τα κριτήρια επιλογής τους εφαρμόζονται αντιστοίχως τα οριζόμενα στις περ. α’ και β’ της παρ. 1. Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.»
Share and Enjoy !
Shares