Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 82742/Ν4/09-07-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Με τη ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/768/6321/8-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΠ446ΜΤΛ6-7ΨΓ), το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει για την έναρξη του κύκλου κινητικότητας έτους 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Με την αριθ. πρωτ. ΥΑ 80951/Ν4/6-7-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΖΩ46ΜΤΛΗ-Υ4Γ), συγκροτήθηκαν τα τριμελή όργανα αξιολόγησης των υποψηφίων στις υπηρεσίες υποδοχής. Οι εν λόγω επιτροπές καλούνται να συνεδριάσουν αμελλητί για την αξιολόγηση των υποψηφίων προς μετάταξη λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους με την προκηρυσσόμενη θέση, τις εκθέσεις αξιολόγησης, την εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη θέση.

Το Πρακτικό πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένο, να περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων ανά κωδικό θέσης και εισήγηση για τον υποψήφιο που πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και καθορισμό τουλάχιστον δύο επιλαχόντων, εφόσον υπάρχουν. Η διενέργεια συνέντευξης είναι δυνατή μεταξύ των τριών επικρατέστερων για την κάλυψη θέσης συνυποψηφίων.

Πέραν του άρθρου 3 του Ν. 4440/16 που προβλέπει το προσωπικό που μπορεί να συμμετέχει στην κινητικότητα, επισημαίνονται οι κάτωθι διατάξεις, οι οποίες είτε εξαιρούν κάποιους υπαλλήλους από την κινητικότητα είτε θέτουν επιπρόσθετες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους:

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares