«Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία» Πρόσκληση του ΙΕΠ για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των σχολείων μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Έγγραφο 12557/15-11-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΧΝΟΞΛΔ-ΗΩΙ) του ΙΕΠ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), εθνικός συντονιστής για την Ελλάδα του ευρωπαϊκού έργου H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»), καλεί σχολικές μονάδες (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στη φάση εφαρμογής του έργου OSOS το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται παρακάτω.

Το ευρωπαϊκό έργο H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» ( «Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία») μελετάει, ερευνά, προτείνει και ενθαρρύνει το σύγχρονο σχολείο προς την απόκτηση χαρακτηριστικών ενός ανοιχτού, καινοτόμου και δημοκρατικού «οικοσυστήματος», με ενεργό συμμετοχή τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην τοπική κοινότητα. Το «ανοικτό σχολείο» αξιοποιεί την εκπαιδευτική καινοτομία, τα εργαλεία της ανακαλυπτικής μάθησης, την τεχνολογία, τη διδασκαλία των φυσικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών για τη μελέτη και ψηλάφηση τοπικών ζητημάτων. Ένα σχολείο που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία και πορεύεται ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος της.

Αντικείμενο του έργου είναι η προετοιμασία της εισαγωγής της καινοτομίας του «Ανοιχτού σχολείου», με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Στο ανωτέρω πλαίσιο, τα 100 συνολικά ελληνικά σχολεία (Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης /Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) που θα συμμετέχουν στο OSOS θα υποστηριχθούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ώστε να προωθήσουν την έννοια του «Ανοικτού Σχολείου». Οι Διευθυντές και οι Εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα συμμετέχουν, θα θέσουν και το δικό τους όραμα για το ανοικτό σχολείο, το οποίο θα κληθούν να υποστηρίξουν με τη δημιουργία πρωτότυπων μαθησιακών εμπειριών υποστηριζόμενων με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν όλους τους μαθητές να συμμετέχουν με ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Με την Πρόσκληση 6297/25-09-2017 έχουν ήδη επιλεγεί από την πιλοτική φάση 10 σχολεία (και 5 αναπληρωματικά). Στην παρούσα πρόσκληση θα επιλεγούν για τη φάση της ευρείας εφαρμογής του έργου επιπλέον 90 σχολεία (και 10 αναπληρωματικά).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο έργο, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:

{………}

Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/Διευθύντριας, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (https://iep.edu.gr/services/osos/). Η είσοδος των σχολείων γίνεται με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 πρωινή.

{………}

Διαβάστε το έγγραφο-πρόσκληση

Περισσότερες πληροφορίες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29-11-2018

Με το 12888/29-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΡΘΦΟΞΛΔ-ΓΕ3) έγγραφο του ΙΕΠ, η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 πρωινή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο