Ελλάς το μεγαλείο σου….. Απολύσεις λόγω παραποιημένων τίτλων

Από Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) που δημοσιεύτηκε στις 18-3-2016

Α. …. διότι κατά τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του ατομικού του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι την …………., κατέθεσε, αυτοπροσώπως, στο ……………….., την υπ’ αριθ. ……….  αίτηση συμμετοχής του για το διαγωνισμό πρόσληψης ………………………., συνυποβάλοντας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του υπ’ αριθ. …………………….  απολυτηρίου του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου ……………….., πιστοποιητικό που αφενός αποτελούσε, σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε διατάξεις, απαραίτητο τυπικό προσόν πρόσληψής του και αφετέρου μοριοδοτούταν επιπλέον, ανάλογα με το γενικό βαθμό αυτού, του οποίου (τίτλου σπουδών) διαπιστώθηκε ότι δεν είναι κάτοχος ο εν θέματι, προκαλώντας έτσι, δολίως τον παράνομο διορισμό του ως ……………..  στην …………………………….. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις στο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του υπ’ αριθ. ……………….. απολυτηρίου του 2ου ΕΠΑ.Λ. ………………………., που κατέθεσε, μετά από διασταύρωση με το επίσημο αρχείο και το Μητρώο μαθητών του εν λόγω Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα ………………….

Β. …………. διότι κατά τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του ατομικού του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι την ………………., κατέθεσε, αυτοπροσώπως, στο ……………………….., την υπ’ αριθ. ………….. αίτηση συμμετοχής του για το διαγωνισμό πρόσληψης ……………………., συνυποβάλοντας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του υπ’ αριθ. ……………………….. απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου ……………., πιστοποιητικό που αφενός αποτελούσε, σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε διατάξεις, απαραίτητο τυπικό προσόν πρόσληψής του και αφετέρου μοριοδοτούταν επιπλέον, ανάλογα με το γενικό βαθμό αυτού, στο οποίο διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις στα ατομικά στοιχεία, στο γενικό βαθμό απολύσεως, στην αναλυτική βαθμολογία των επιμέρους μαθημάτων, καθώς και στις σχετικές ημερομηνίες, μετά από διασταύρωση με το μητρώο μαθητών του εν λόγω Λυκείου, προκαλώντας έτσι, δολίως τον παράνομο διορισμό του ως …………………………. Συγκεκριμένα, ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο μητρώο μαθητών του προαναφερόμενου Λυκείου……………

Διαβάστε περισσότερα στο ΦΕΚ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο