Έλεγχος της μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση υποχρεωτικής μετάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013

Έγγραφο 56597/Ε1/6-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Προκειμένου να προβείτε σε έλεγχο της μοριοδότησης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς σας οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση υποχρεωτικής μετάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) και με βάση τα στοιχεία του προσωπικού τους φακέλου ή των καταχωρισμένων στο E-Datacenter να βεβαιώσετε ως προς την ορθότητα της μοριοδότησης που δηλώθηκε από τους εκπαιδευτικούς, σας αποστέλλουμε τα σχετικά αρχεία ως ακολούθως:

α) σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αρχείο των εκπαιδευτικών των οποίων η μετάταξη ανακλήθηκε, καθώς και των εκπαιδευτικών των οποίων η αίτηση δεν ικανοποιήθηκε,

β) σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το αρχείο των εκπαιδευτικών που έχουν μεταταχθεί σε αυτές ως εκπαιδευτικοί,

γ) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., το αρχείο των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν σε αυτές σε διοικητικές θέσεις και

δ) στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς το αρχείο εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν σε υπηρεσίες αρμοδιότητάς της.

Ενόψει της δυσκολίας που ενέχει ο έλεγχος τη δεδομένη χρονική στιγμή, επειδή παρήλθε αρκετό διάστημα από την υποβολή των αιτήσεων, παρακαλείσθε να προβείτε στον έλεγχο σύμφωνα με τις κατωτέρω οδηγίες:

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο