Έλεγχος ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού εισαγγελίας πλημμελειοδικών προσληφθέντων εκπαιδευτικών

Έγγραφο 167102/Δ1/15-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Στην πρόσφατα εκδοθείσα διάταξη του άρθρου 41 (με τίτλο «Πειθαρχικό δίκαιο εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων») του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223/07-10-2014 τ.Α΄) ορίζεται ότι “1. Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητείται υποχρεωτικά πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα. Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή υπάρχει καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ο υποψήφιος αυτός απαγορεύεται να συμμετάσχει στη διαδικασία για πλήρωση θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών»”.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω – και δεδομένων των ενδείξεων που υπάρχουν περί παραμέλησης εφαρμογής των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 8 της ανωτέρω Υ.Α. από κάποιες Δ/νσεις Εκπ/σης, της ευαίσθητης φύσης του τομέα της εκπαίδευσης και του γεγονότος ότι ο Ν.4301/2014 εκδόθηκε μεταγενέστερα του κρίσιμου διαστήματος υποβολής των αιτήσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2014-15 [και ως εκ τούτου δεν κατέστη εφικτή η ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 41 περί προληπτικού ελέγχου του πιστοποιητικού Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και ποινικού μητρώου των υποψηφίων (ως προς την άσκηση δίωξης ή καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής)] – οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε και επισημάνουμε την υποχρέωσή σας περί αναζήτησης και ελέγχου των εν λόγω δικαιολογητικών για τους εκπαιδευτικούς με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνονται και τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25-2-2015

Σύμφωνα με mail που στάλθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις25-2-2015 :

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, και δεδομένου ότι i) από την ίδια τη λεκτική διατύπωση της διάταξης του άρθρου 41 (με τίτλο «Πειθαρχικό δίκαιο εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων») του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/7-10-2014), καθίσταται εξόχως προβληματική και δυσχερής η εφαρμογή της στην πράξη και ii) καθημερινά περιέρχονται στην Υπηρεσία μας από πλευράς σας διφορούμενες πληροφορίες αναφορικά με την αντιμετώπισή σας από τις κατά τόπους Εισαγγελίες Πλημμελειοδικών, κατά τη διαδικασία αναζήτησης του απαραίτητου πιστοποιητικού είτε από εσάς είτε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν δύναται, επί του παρόντος, να τοποθετηθεί και να σας παράσχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις ή διευκολύνσεις επί του εν λόγω ζητήματος αλλά επιφυλάσσεται να επανέλθει, εφόσον μας παρασχεθούν σχετικές οδηγίες από τη νέα πολιτική ηγεσία, υπόψη της οποίας έχει τεθεί το θέμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο