Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.908/ 193702/Η/17-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας με το παραπάνω έγγραφό του κοινοποιείτην ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΕΧ-363) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία εντέλλονται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  των υπηρεσιών, εντός τριών (3) μηνών,  με ευθύνη των αρμοδίων προϊσταμένων, να προβούν στην ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων τους  και στην επικαιροποίηση  των περιλαμβανομένων  σε  αυτά  στοιχείων.

Συγκεκριμένα : “Οι αρμόδιοι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού των Υπηρεσιών, καλούνται εντός τριών (3) μηνών να ελέγξουν τη νομιμότητα πρόσληψης/μετάταξης και μετατροπής της εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου των υπαλλήλων και συγκεκριμένα όλων των πτυχίων, των πιστοποιητικών και στοιχείων που σχετίζονται με την πρόσληψη, τη μετάταξη, ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου, καθώς και του συνόλου των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στο προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων (τίτλοι σπουδών-πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.α.), τα οποία αποδεικνύουν την κατοχή των βασικών-κύριων, πρόσθετων ή επικουρικών προσόντων – και από τα οποία τεκμηριώνεται η νομιμότητα της υπαλληλικής σχέσης και κατάστασης.”

Διαβάστε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης