Έλεγχος γνησιότητας τίτλων – Τι γίνεται αν δεν υπάρχει πλέον ο φορέας τον εξέδωσε;

Έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/92/28216, 28221/24-12-2014 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Η Υπηρεσία μας αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προοωπικού μητρώου των υπαλλήλων, έχει εκδώσει τις ακόλουθες με αριθ.
α)ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ.14888/24.5.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ),
β)ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16.12.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΕΧ-363),
γ)ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4)
δ)ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161/18.7.2014 (ΑΔΑ: 7Φ95Χ-Μ7Ρ),
ε)ΔΙΔΑΔ/φ.34.1/86/οικ.31792/ 8-12-2014 (ΑΔΑ:Ω05ΓΧ-Θ3Β) σχετικές εγκύκλιες οδηγίες.

Στην ως άνω (β) καλούνται οι αρμόδιοι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού των Υπηρεσιών, εντός τριών (3) μηνών να ελέγξουν τη νομιμότητα πρόσληψης/μετάταξης και μετατροπής της εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου των υπαλλήλων και συγκεκριμένα όλων των πτυχίων, των πιστοποιητικών και στοιχείων που σχετίζονται με την πρόσληψη τη μετάταξη, ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου, καθώς και του συνόλου των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στο προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων (τίτλοι σπουδών- πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδακτορικά διπλώματα, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.α.), τα οποία αποδεικνύουν την κατοχή των βασικών-κύριων, πρόσθετων ή επικουρικών προσόντων- και από τα οποία τεκμηριώνεται η νομιμότητα της υπαλληλικής σχέσης και κατάστασης.

Περαιτέρω στις ως άνω (γ) και (δ) σχετικές εγκυκλίους, επισημαίνεται ότι η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον εκάστοτε εφαρμοστέο κανόνα αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού, όπου ανήκει ο υπάλληλος οργανικά, καθώς εκείνη είναι σε θέση να γνωρίζει με πληρότητα όλα τα στοιχεία εκείνα που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, έστω και αν ορισμένοι υπάλληλοι υπηρετούν σε φορείς κατόπιν μετάταξης ή μεταφοράς.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων, με τις διατάξεις του άρ. 28 του ν. 4305/2014 για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους καθιερώνεται ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών με αφορμή συγκεκριμένη σοβαρή υπηρεσιακή μεταβολή (μετάταξη ή μεταφορά σε ανώτερη κατηγορία) ή με την παραίτηση από την υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι ο έλεγχος για κάθε υπηρετούντα υπάλληλο θα γίνει οπωσδήποτε τουλάχιστον μία φορά, αφού καθιερώνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση και για την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του νόμου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 28 ν. 4305/2014 : «Αίτηση παραίτησης υπαλλήλου που απασχολείται κατά την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η παρούσα διάταξη με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή καταγγελία σύμβασης εργασίας από απασχολούμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με θητεία που ανανεώνεται ή με σχέση έμμισθης εντολής σε φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, όπως έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 14 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 14 του ν. 3812/2009, δεν γίνεται δεκτή πριν ολοκληρωθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό, πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών. Προς το σκοπό αυτό, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο για τη λύση της εργασιακής σχέσης όργανο διοίκησης.

Στην περίπτωση έκδοσης διαπιστωτικής πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή αποδοχής της καταγγελίας από τον απασχολούμενο, από την 9η Ιουλίου 2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφόσον εκ των υστέρων διαπιστωθεί η ύπαρξη μη γνήσιου τίτλου σπουδών, η πράξη διορισμού ή πρόσληψης ανακαλείται από το αρμόδιο για το διορισμό ή πρόσληψη όργανο διοίκησης.

Επιπροσθέτως, στην παρ. 7 του ως άνω άρθρου, ορίζεται η υποχρέωση των φορέων στους οποίους απευθύνουν οι Υπηρεσίες αιτήματα ελέγχου, να πραγματοποιούν τον έλεγχο αμελλητί και το αργότερο εντός πέντε εργασίμων ημερών.

Συναφώς, η Υπηρεσία μας προέβη και στην έκδοση της (ε) σχετικής εγκυκλίου, στην οποία και. διευκρινίζεται ότι : «Μετά την ολοκλήρωση του αυτεπάγγελτου ελέγχου εκδίδεται σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο για τη λύση της εργασιακής σχέσης όργανο διοίκησης, στην οποία θα γίνεται αναφορά των δικαιολογητικών που ελέγχθηκαν και η οποία κοινοποιείται στον υπάλληλο.»

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφο σας, η εν λόγω υπάλληλος υπέβαλε την δεύτερη αίτηση παραίτησης από το φορέα σας στις 3/11/2014. ημερομηνία κατά την οποία η ως άνω διάταξη του ν. 4305/2014 είχε τεθεί σε ισχύ (ημερομηνία ΦΕΚ 234/31-102014), οπότε και η αίτηση της δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων για το διορισμό της εν λόγω υπαλλήλου.

Από το έγγραφό σας καθώς και από τα συνημμένα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και από το αρ. 34255/4-12-2014 νεότερο έγγραφο της Δ/vσnς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δεν προκύπτει ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την τήρηση του αρχείου, ώστε να μπορεί να διακριβωθεί με ασφάλεια η γνησιότητα του τίτλου σπουδών της εν λόγω υπαλλήλου.

Εν προκειμένω η Υπηρεσία σας οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών της εν λόγω υπαλλήλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 228 του ν 4305/2014 και τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας, προκειμένου η υπάλληλος να μπορέσει, εφόσον ακόμα το επιθυμεί, να παραιτηθεί από την Υπηρεσία και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί, όπως προαναφέρθηκε, και διαπιστωθεί η γνησιότητα των δικαιολογητικών της υπαλλήλου.

ΣΣ :  Η υπάλληλος θεωρείται εκ προοιμίου ότι έχει παρανομήσει και έτσι αν δεν βρεθεί ο φορέας που εξέδωσε τον τίτλο της ή αν δεν βρεθεί το σχετικό αρχείο (το οποίο μπορεί πχ να έχει καεί), δεν θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί ποτέ (δηλ. πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας).

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο