Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη – Οδικός χάρτης για το νέο πλαίσιο υλοποίησής της Το νέο πλαίσιο, με τίτλο ESDfor2030, είχε υιοθετηθεί κατά την 40η Γενική Διάσκεψη της UNESCO το 2019


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ. ΟΥΝ: 55/173394/Η1/22-12-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Η UNESCO, μετά από διαβουλεύσεις σε διεθνές επίπεδο, παρουσίασε τον οδικό χάρτη (roadmap) για την υλοποίηση του νέου πλαισίου της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Το ως άνω αναφερόμενο πλαίσιο, με τίτλο ESDfor2030, είχε υιοθετηθεί κατά την 40η Γενική Διάσκεψη της UNESCO το 2019. Έχει ισχύ έως το 2030, αποτελεί τη συνέχεια του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης (2015-2019) και ακολουθεί πέντε τομείς προτεραιότητας : Πολιτική, διδασκαλία και μάθηση, εκπαιδευτικοί, νεολαία, τοπική κοινότητα. Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη, τα κράτη μέλη καλούνται, μεταξύ άλλων, να αναπτύξουν πολυμερείς πρωτοβουλίες (multi-stakeholder initiative) μέσα από μια ολιστική προσέγγιση.

Ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις, η Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη (ESD) με την ενσωμάτωση αρχών, αξιών και πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης σε όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης και της μάθησης, εξοπλίζει τους νέους με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις αξίες και τις στάσεις που απαιτούνται για να συμβάλουν σε έναν κόσμο, δίκαιο, ειρηνικό, χωρίς αποκλεισμούς.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαμορφώνει ένα σύγχρονο πλαίσιο που συνδέεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και κατ’ επέκταση και με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Τόσο τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών όσο και η πιλοτική δράση «Εργαστήριο Δεξιοτήτων» η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης, εντάσσονται σε αυτή τη διαδικασία.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την υλοποίηση του νέου πλαισίου τόσο ως προς τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης όσο και την πρωτοβουλία «Συμμαχία Εκπαίδευσης για το Κλίμα (Education for Climate Coalition)» και καλεί τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση.

Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο το νέο πλαίσιο ESDfor 2030 και ο οδικός χάρτης, να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό των δράσεων των υπηρεσιών σας ή του φορέα σας καθώς η εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης προϋποθέτει την ανάπτυξη πολυμερών συνεργασιών και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η UNESCO διοργανώνει 17-19 Μαΐου 2021 Παγκόσμια Διάσκεψη για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, σε συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και την Εθνική Επιτροπή για την UNESCO της Γερμανίας. Στην εν λόγω Διάσκεψη θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια, θα διοργανωθούν συζητήσεις και θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές των ενδιαφερομένων μερών σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παραμένουν στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και συνεργασία.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares