Εκεί όπου χτυπάει η ελληνική καρδιά – Τμήμα Ελληνική Γλώσσας με 56 μαθητές στη Ζιμπάμπουε


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 59435/Η2/17-4-2018 (ΦΕΚ 1500/Β/2-5-2018, ΑΔΑ: ΩΒΞΔ4653ΠΣ-0ΩΓ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπουλαβάγιο Ζιμπάμπουε, με φορέα την Ελληνική Κοινότητα Μπουλαβάγιο και Περιχώρων.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Τι είναι τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ);
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016), μια από τις μορφές παροχής ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό είναι : «β) Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.): αα) ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών, ββ) μη ενταγμένα σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα γγ) ενταγμένα σε ΑΕΙ της ημεδαπής τα οποία προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση.»