Εκδόθηκε το ΦΕΚ διορισμού των 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16 Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 106513/Ε1/02-09-2022 (ΦΕΚ 2211/Γ/08-09-2022, ΑΔΑ: 67ΦΚ46ΜΤΛΗ-ΧΜΙ) του Υπουργείου Παιδείας

Με την υπό στοιχεία 106513/Ε1/2-9-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διορίζονται, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α’ Γενικής Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ (Γ’ 2679/2021) και τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, οι κάτωθι 146 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΤΕ16 σε θέσεις μονίμων, ανά μουσική ειδίκευση, στα έναντι αυτών αναγραφόμενα Μουσικά Σχολεία της επικράτειας, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για τον κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο:

[…]

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares